Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ekologii

Skład komisji:

Ewa Orzeszyna - przewodnicząca

Dariusz Zaręba - członek

Damian Sowa - członek

Zadania stałe komisji:

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski w sprawach dotyczących rozwoju i perspektyw rolnictwa na terenie gminy oraz ochrony środowiska, w tym celu zbiera opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń z ternu gminy, w szczególności odnośnie wypadków zagrożenia środowiska, iniscjuje inwestycje proekologiczne i sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Także komisja wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych i inne zlecone przez radę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Skład komisji:

Anna Lach – przewodnicząca

Henryk Pakuła – członek

Jarosław Marchewka – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja inicjuje działania rady w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, wtym celu składa radzie odpowiednie wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej rady, w granicach upowąnień ustawowych, akty prawne stymulujące rozwój gospodarczy gminy.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład komisji:

Bogusława Kaczmarek – przewodnicząca

Katarzyna Wojtal – członek

Mirosław Woźny – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski co do działalności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodka kultury, sportu i rekreacji, inicjuje i opiniuje inwestycje w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, inicjuje działalność kulturalną i sportową na terenie gminy.

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Andrzej Materak – przewodniczący

Grzegorz Dwornik – członek

Karol Włóka – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja wykonuje kontrolę nad działalnością zarządu i podporządkowanych jednostek, a w szczególności:

  • przeprowadza okresowe kontrole zarządu w zakresie gospodarowania mieniem;
  • rozpoznaje skargi na działalność zarządu, wójta i jednostek podporządkowanych gminie;
  • przygotowuje roczne oceny pracy zarządu gminy i poszczególnych jej członków.
  • sprawuje kontrolę nad wykonaniem uchwał rady.
  • opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi gminy.
  • dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzględniając kryterium legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

Aneta Szczęsna-Kałwak – przewodnicząca

Honorata Klimek – członek

Mariusz Stanek – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja rozpatruje wszelkiego rodzaju skargi, wnioski,  petycje - bezstronnie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.