Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

        

na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Rudniki

zawiadamia

o przyjęciu w dniu 19 marca 2024 r. przez Radę Gminy w Rudnikach uchwały

nr LX/483/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Rudniki.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, zostało uznane za zadanie własne gminy. W celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji jako terenu charakteryzującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych konieczne jest przystąpienie do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Gminny program rewitalizacji zostanie sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr LIX/472/2024 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2024 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rudniki.

Procedura opracowania i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji jest wieloetapowa
i wymaga kolejno następujących działań:

  1. Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:

  1. ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji,

  2. sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji w procesie partycypacji społecznej,

  3. przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji, 

  4. występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji,

  5. wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych
    i uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.

 

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Grzegorz Domański

PDFObwieszczenie.pdf (420,70KB)