Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

PDFWyniki konsultacji.pdf (359,80KB)
 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Rudniki z dnia 6 marca 2024 roku poddano konsultacjom projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024”.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 07.03.2024 r. do 15.03.2024 r. poprzez zamieszczenie ww. projektu programu na stronie internetowej gminy www.rudniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi do projektu programu można było składać do dnia 15.03.2024 r. osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać w formie elektronicznej na adres gmina@rudniki.pl

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.