Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie OŚZP.6730.50.2023

WÓJT   GMINY  RUDNIKI

Rudniki, dnia 13.03.2024

OŚZP.6730.50.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rudniki

 

Na podstawie art. 36 § 2, art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2023r. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j.Dz.U.2023 poz. 977) zawiadamiam, o przedłużeniu terminu do dnia 15.04.2024r. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na terenie działki wraz z niezbędną infrastrukturą: wodno-kanalizacyjną, elektryczną.

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 19/1 obręb Skotnica Porąbki, gm. Rudniki. Przedłużenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji administracyjnej.                      

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki/pok. nr 3/ w godzinach urzędowania.

Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (www.rudniki.pl w odnośniku ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

1.  zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego:

- do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu;

  1. zgodnie z art. 36 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu;
  2. zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

 -postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do:

- organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19A , 45-052 Opole) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,

-organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ, do którego wniesiono ponaglenie, rozpatruje je w terminie 7 dni od jego otrzymania, wydając postanowienie.

  1. zgodnie z art. 41 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie

14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                  Wójt Gminy Rudniki

                                                                  /-/ Grzegorz  Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,

na okres od dnia 13.03.2024 do dnia 27.03.2024r.

  1. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Porąbkach