Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie OŚZP.6730.48.2023

 WÓJT GMINY RUDNIKI                                              

Rudniki, dnia 08.03.2024

OŚZP.6730.48.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 7 i art. 49, art. 77, art. 90 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2023r. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j.Dz.U.2023 poz. 977)

WÓJT GMINY RUDNIKI ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 o złożeniu przez Inwestora- PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Emilii Plater 53,   00-113 Warszawa   adres do korespondencji ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce  reprezentowanej przez prokurenta – Małgorzatę Witecką odpowiedzi na pytania strony postępowania w prowadzonym postepowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: ”Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 169, 170, 315, 316 obręb Odcinek, gmina Rudniki” o łącznej mocy do 1 MW”

Jednoczenie na podstawie art. 36 § 2, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

o przedłużeniu terminu do dnia 30.03.2024r. wydania decyzji w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: ”Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 169, 170, 315, 316 obręb Odcinek, gmina Rudniki” o łącznej mocy do 1 MW”

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki/pok. nr 3/ w godzinach urzędowania.

Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (www.rudniki.pl w odnośniku ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

1.  zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego:

- do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu;

  1. zgodnie z art. 36 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu;
  2.  zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

 -postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do:

- organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19A , 45-052 Opole) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,

-organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ, do którego wniesiono ponaglenie, rozpatruje je w terminie 7 dni od jego otrzymania, wydając postanowienie.

  1. zgodnie z art. 41 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z dokumentacją w sprawie( tym z wyjaśnieniami Inwestorów)  zainteresowane Strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki /pok. nr 6/ Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46 325 Rudniki,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46 325 Rudniki,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póź. zm) na adres poczty elektronicznej:
  • poprzez ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej)

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki od dnia 11.03.2024 do dnia 25.03.2024r.
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w  Odcinku