Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat

Wójta Gminy Rudniki

 z dnia 7 marca 2024 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie Uchwały XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki  z dnia 28.09.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Rudniki z dnia 6 marca 2024 r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalności pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudniki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 07.03.2024 r. do 15.03.2024 r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub internetowo w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2024 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Adres:

Urząd Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A

46 - 325 Rudniki

Tel. 34 3595 072 wew. 36

Fax. 34 3595 013

e-mail: 

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 15.03.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest:

Roksana Kucharska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach.

pok. nr 6 /parter/ tel. 34 399 94 36

PDFKomunikat.pdf (2,30MB)