Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie OŚZP.6730.48.2023

 WÓJT GMINY RUDNIKI                                              

Rudniki, dnia 02.02.2024

OŚZP.6730.48.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 7, art. 77 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

WÓJT GMINY RUDNIKI ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 o wystąpieniu do PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Emilii Plater 53,   00-113 Warszawa   adres do korespondencji ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce  reprezentowanej przez prokurenta – Małgorzatę Witecką z pismem z zastrzeżeniami strony postepowania w prowadzonym przez tutejszy Organ postępowaniu w sprawie ustalenia  warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 169, 170, 315, 316 obręb Odcinek, gmina Rudniki” o łącznej mocy do 1 MW

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w  Odcinku