Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie OŚZP.6730.50.2023

WÓJT   GMINY  RUDNIKI

Rudniki, dnia 31.01.2023

OŚZP.6730.50.2023

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rudniki

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), w związku art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2023r. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j.Dz.U.2023 poz. 977) zawiadamiam, że zostało wszczęte postepowania administracyjne dla:

Osób  fizycznych

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego, nazwanego przez Inwestorów: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na terenie działki wraz z niezbędną infrastrukturą: wodno-kanalizacyjną, elektryczną.

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 19/1 obręb Skotnica Porąbki, gm. Rudniki.

 

          Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki/pok. nr 6/ w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: gmina@rudniki.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie

14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                  Wójt Gminy Rudniki

                                                                  /-/ Grzegorz  Domański

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki, na okres od dnia 05.02.2024 do dnia 20.02.2024r.
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Porąbkach

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach : e-mail: , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r.,poz.2000 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.) i wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony wynikający
z kategorii archiwalnej „B” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą