Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI

OŚZP.6733.4.2023                                                                                       

Rudniki, 2024-01-30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.977) zawiadamiam,    że w dniu 29.0.2022 4r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wniosek Gminy Rudniki działającej przez pełnomocnika Jarosława Biedronia zam. ul Reja 23  33-300 Nowy Sącz, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: cyt:” Zagospodarowaniu terenu otoczenia Zalewu Młyny” obejmującej w szczególności: realizację terenu zieleni urządzonej, budynku usługowego (w zakresie kultury) z zapleczem i sceną amfiteatru, widowni amfiteatru, ciągów komunikacyjnych (pieszych, pieszo-rowerowych i jezdnych), placów, pomostów oraz podestów ze schodami  na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Rudniki:

 

355, 356, 358, 359, 361, 363, 364, 365, 367, 339/3 – obręb Młyny

133, 112, 113, 114, 115 – obręb Rudniki

          

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki (pok.nr 3), ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                                Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                /-/ Grzegorz Domański

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w terminie od 30.01.2024r. do 14.02.2024r.
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Młynach, Rudnikach, Dalachowie