Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie OŚZP.6730.48.2023

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                                                                                                                                                   

OŚZP.6730.48.2023                                                                      

Rudniki, 2024-01-16

 

Z A W I A D O M I E N I E

o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

Zgodnie z art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Rudniki zawiadamia, że w dniu 29.11.2023r. zostało wszczęte na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Emilii Plater 53,   00-113 Warszawa   adres do korespondencji     ul. Św. Leonarda 7,   25-311 Kielce  reprezentowanej przez prokurenta – Małgorzatę Witecką postępowanie w sprawie ustalenia  warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 169, 170, 315, 316 obręb Odcinek, gmina Rudniki” o łącznej mocy do 1 MW

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w terminie od 18.01.2024r. do 02.02.2024r.
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w  Odcinku

Pouczenie:

Stosownie do art. 41 K. p. a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publiczne o każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.