Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości.pdf (590,59KB)

PDFinformacja o wyniku przetargu.pdf (300,08KB)
 

Wójt Gminy Rudniki ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat

nieruchomość rolną położoną w obrębie Żytniów będącą własnością Gminy Rudniki

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest w ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego 160806_2.0022, Żytniów k.m. 5 nr 228, Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi jest dla niej księgę wieczystą KW nr  OP1L/000040212/3 (bez obciążeń). Całkowita powierzchnia działki - 0,7300 ha, do dzierżawy przeznaczona jest część ww. działki o pow. 0,4600 ha – RV. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 180,00 zł.

Wysokość wadium: 20,00 zł.

Przeznaczenie: wyłącznie użytkowanie rolnicze.

Okres dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi -  2 lata.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 1 % stawki wywoławczej czynszu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – minimalne 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 roku w budynku Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, w sali narad (I piętro) o godz. 1000.  

Wadium należy wpłacać do dnia 2 lutego 2024 roku w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Rudniki.

W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu, należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Rudniki, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Roczny czynsz dzierżawny będzie stanowić kwotę wg wylicytowanej stawki, płatną do 30 czerwca każdego roku i w okresie trwania umowy nie będzie ulegać zmianie. Cena wywoławcza rocznego czynszu oraz cena rocznego czynszu ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu nie uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią projektu umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

- dowodu wpłaty wadium,

- dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy najmu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z uzasadnionych dla Gminy Rudniki przyczyn informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 3 lub telefonicznie (034)3595 072, wew. 20 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Rudniki, dnia 5 stycznia 2024 roku. 

    Wójt Gminy Rudniki  

                                                                                                                                
 /-/ Grzegorz Domański