Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                                                                                                                                                   

OŚZP.6733.4.2023                                                                          

Rudniki, 2023-12-21

 

OBWIESZCZENIE

o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1, art. 40, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamia się, że w dniu 03.11.2023 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Rudniki działającej przez pełnomocnika Jarosława Biedronia zam. ul Reja 23  33-300 Nowy Sącz, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: cyt:” Zagospodarowaniu terenu otoczenia Zalewu Młyny”

 obejmującej w szczególności: realizację terenu zieleni urządzonej, budynku usługowego (w zakresie kultury) z zapleczem i sceną amfiteatru, widowni amfiteatru, ciągów komunikacyjnych (pieszych, pieszo-rowerowych i jezdnych), placów, pomostów oraz podestów ze schodami  na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Rudniki:

 

355, 356, 358, 359, 361, 363, 364, 365, 367, 339/3 – obręb Młyny

133, 112, 113, 114, 115 – obręb Rudniki

           

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy, który widniej w lewym górnym rogu niniejszego zawiadomienia.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuję, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w terminie od 21.12.2023r. do 05.01.2024r.
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Młynach i Rudnikach

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach :
  e-mail: , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
i wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony wynikający
z kategorii archiwalnej „A” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.