Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                                                                                                                                                   

OŚZP.6733.5.2023                                                                          

Rudniki, 2023-12-18

 

OBWIESZCZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1, art. 40, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rudniki zawiadamia, że w dniu 29.11.2023r. zostało wszczęte

na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie  ul. Armii Krajowej 5  42-202 Częstochowa  reprezentowanej przez  pełnomocnika    Zakład Usługowo-Handlowy „ INSTAL” Marian Janas   ul.  Warszawska  70  46-320  Praszka
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka linii napowietrzno-kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „ODCINEK 1” wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej nN.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach :

Obręb Dalachów:

609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/2, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645/1, 645/2, 646, 647, 648, 649, 790

Obręb Odcinek:

17, 18, 19, 20

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy, który widniej w lewym górnym rogu niniejszego zawiadomienia.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuję, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postepowanie w sprawie.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w terminie od 19.12.2023r. do 03.01.2024r.
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Dalachowie i w Odcinku