Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI

OŚZP.6730.40.2023                                                                                    

 Rudniki, 2023-11-27

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Stosownie do art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 22.11.2023 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 45/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

„Budowie drogi wewnętrznej przewidzianej do realizacji: na działkach nr ewid. 325, 324/1, 257, 386, 256, 420/2, 421/1, 419/1, 250/6, 417/1, 419/1, 250/6, 417/1, 247/3, 151, 243/5, 243/3, 151, 243/5, 243/3, 241/1, 240/1, 210/1, 393/1, 201/1, 415/1, 413, 411/1, 409/1, 407/1, 405/1, 403/1, 401/1, 399/1, 397/1, 156/5, 150/5, 150/2, obręb Żytniów, gmina Rudniki”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki (pok.nr 3), ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

 

                                                                                                                       sekretarz gminy

                                                                                                                         /-/ Joanna Bryś

Załączniki:
PDFdecyzja o warunkach zabudowy.pdf (3,05MB)
PDFZałącznik 1.pdf (1,99MB)
PDFZałącznik 2.pdf (1,35MB)
PDFZałącznik 3.pdf (1,96MB)