Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI                                                                

Rudniki, dnia 22.11.2023

OŚZP.6733.3.2023 

OBWIESZCZENIE

o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamia się, iż Pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie  ul. Armii Krajowej 5  42-202 Częstochowa   Pan Piotr Wysocki wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 V wraz z budową sieci 15kV i 0,4 kV”

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach :

Obręb Łazy:

         170, 169/2, 169/1

Obręb Skotnica Porąbki:

2, 5, 6, 30, 10, 32, 11/1, 34/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 34/5, 14, 35, 101, 36, 16, 37, 18, 39/2, 17, 38, 19/1, 99/1, 99/2, 90/1, 92/1, 92/2, 67, 33, 1, 21, 155

Obręb Faustianka:

24/1, 24/2, 25, 26/2, 26/1, 27/3, 19/6, 27/4, 19/4, 19/5, 27/1, 29, 30/2, 102/4, 102/3, 102/2, 101/5, 102/1, 101/4, 101/2, 101/3, 101/1, 100, 99/5, 99/2, 99/1, 98/

Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wniosku o zawieszenie postępowania, do dnia 15.12.2023 r., będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                  Wójt Gminy Rudniki

                                                                                              /-/  Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w dniach od 24.11.2023r. do dnia 01.12.2023r.
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Skotnicy Porąbkach, Faustiance, Łazach.