Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie.pdf (759,62KB)

Informacja o wyniku:
PDFInformacja o wyniku I przetargu.pdf (233,30KB)
PDFInformacja o wyniku I przetargu.pdf (230,79KB)
 

Rudniki, dn. 28.09.2023 r

 

 

WÓJT  GMINY  RUDNIKI

OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH  STANOWIĄCYCH  MIENIE  GMINNE

 

            Przedmiotem przetargu są grunty rolne objęte wykazem stanowiącym:

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.110.2023 z dnia 28.08.2023 r.
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.111.2023 z dnia 28.08.2023 r.

podanych do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

           Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2023 r. w budynku Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, w sali narad, I piętro.

Do przetargu wystawia się następujące działki :

                                                                             Cena wywoławcza                 wadium                   godz. przetargu

                                                                              rocznego czynszu

Grunt położony w obrębie ŻYTNIÓW

działka nr 281, k.m. 5, o pow. 0,7900 ha

KW nr OP1L/00052855/9                                                                300,00 zł                30,00 zł                 1000

 

Część gruntu położonego w obrębie

CIECIUŁÓW

działka nr 276/1, k.m. 1, o pow. 0,7500 ha                                       380,00 zł                 40,00 zł                 1030

KW nr OP1L/00026536/6

 

Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

Czas trwania umowy dzierżawy – 3 lata – począwszy od daty podpisania umowy dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu za dzierżawę nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – minimalne 10,00 zł.

         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wyżej podanej kwoty wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 25.10.2023 r. (włącznie), z dopiskiem: „wadium na dzierżawę działki nr ….., położonej w …………..”

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią projektu umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

- dowodu wpłaty wadium,

- dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy najmu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z uzasadnionych dla Gminy Rudniki przyczyn.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.