Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Rudnikach.pdf (1,03MB)

PDFInformacja o wyniku.pdf (288,21KB)
 

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego położonego
w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4B

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy, objęty wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.52.2023 z dnia 27.04.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Termin przetargu  7 czerwca 2023 r.

Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

Czas trwania umowy najmu – umowa na czas oznaczony - 1 rok począwszy od daty podpisania umowy najmu.

Do przetargu wystawia się lokal użytkowy położony w Rudnikach

- lok. nr 2, ul. Wieluńska 4B w Rudnikach znajdujący się w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, o pow. użytkowej 42,20 m2 na działce oznaczonej nr 53/52, obręb Rudniki k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00039295/8.

Jest to lokal użytkowy składający się z 3 części - pomieszczenia handlowo-usługowego, pomieszczenia socjalnego oraz holu, przeznaczony na działalność usługowo-handlową.

Najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie dostosować lokal do własnej działalności.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi   506,40 zł    -    wadium   506,40 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1000

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z odrębnie zawartymi umowami przez Najemcę).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) nieruchomość znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej.

Warunkiem dopuszczenia do

 przetargu jest:

- wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 01.06.2023r. z dopiskiem: wadium na najem lok. nr 2 w Rudnikach ul. Wieluńska 4B. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki,

- przedłożenie aktualnego wydruku z CEIDG lub oświadczenia o zobowiązaniu się – w przypadku wygrania przetargu – do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący,

- złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,

- złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z wzorem umowy najmu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dodatkowo w przypadku:

1) osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się – w przypadku wygrania przetargu – do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy),

2) pełnomocników osób fizycznych – konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

3) wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, umowa spółki, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Do przetargu nie mogą przystąpić osoby, które zalegają z opłatami czynszowymi lub z opłatami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wobec Gminy Rudniki oraz osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie przetargu odmówiły zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Jeżeli osoba, która wygra przetarg będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który brał udział w przetargu bądź w rokowaniach na najem. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 800 do 1430 po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wzór umowy najmu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A, w pokoju nr 3 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 20 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych i uzasadnionych dla Gminy Rudniki przyczyn.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

          

Rudniki, dnia 22 maja 2023 r.