Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie.pdf (2,11MB)

PDFInformacja - wynik przetargu.pdf (755,58KB)

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

    Rudniki, dnia 04.04.2023 r.

 

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

Oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchnią według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości wraz z powierzchnią:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

- działki oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/3 położonej w obrębie Jaworzno Polesie o pow. 0,0846 ha, ozn. symbolem RVI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00026379/7,

- działki oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/4 położonej w obrębie Jaworzno Polesie o pow. 0,0844 ha, ozn. symbolem RVI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00026379/7,

- działki oznaczonej identyfikatorem 160806_2.0010.AR_1.120/5 położonej w obrębie Jaworzno Polesie o pow. 0,0844 ha, ozn. symbolem RVI, dla których Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00026379/7.

Opis nieruchomości:

- działka nr 120/3 stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Polesiu, dojazd do działki stanowi droga gminna utwardzona o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne, w okolicy duże skupiska lasów. Działka w kształcie prostokąta o długości dłuższego boku ok 41 m, nieogrodzona, konfiguracja terenu jest płaska, działka stanowi ugór, porośnięta pojedynczymi samosiejkami sosny. W odległości 80 metrów od północnej granicy działki znajduje się sieć elektryczna, zaś w odległości 170 m sieć wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki z dnia 11 września 1997 roku (uchwała nr XXVIII/161/97 Rady Gminy w Rudnikach z dnia 11 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) działka znajduje się w terenach zabudowy letniskowej UTL;

- działka nr 120/4 stanowi własność gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Polesiu, dojazd do działki stanowi droga gminna utwardzona o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne, w okolicy duże skupiska lasów. Działka w kształcie prostokąta o długości dłuższego boku równego ok 40 m, nieogrodzona, konfiguracja terenu jest płaska, działka stanowi ugór, porośnięta brzozami. W odległości około 130 metrów od północnej granicy znajduje się sieć elektryczna, zaś w odległości 200 m sieć wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki z dnia 11 września 1997 roku (uchwała nr XXVIII/161/97 Rady Gminy w Rudnikach z dnia 11 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) działka znajduje się w terenach zabudowy letniskowej UTL;

- działka nr 120//5  stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Polesiu, dojazd do działki stanowi droga gminna utwardzona o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne, w okolicy duże skupiska lasów. Działka w kształcie prostokąta o długości dłuższego boku ok 40 m, nieogrodzona, konfiguracja terenu jest płaska, działka stanowi ugór, na działce nie ma zasiewów, znajdują się natomiast dwa drzewa sosny oraz pojedyncze samosiejki brzozy. W odległości 170 metrów od północnej granicy działki znajduje się sieć elektryczna, zaś w odległości 240 m siec wodociągowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki z dnia 11 września 1997 roku (uchwała nr XXVIII/161/97 Rady Gminy w Rudnikach z dnia 11 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) działka znajduje się w terenach zabudowy letniskowej UTL.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Rudniki z dnia 30.05.2022 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Nieruchomości  nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza:

- dotyczy działki nr 120/3 – 22 680,00 zł ustalana Zarządzeniem nr 0050.183.2022 Wójta Gminy Rudniki z dnia 05.12.2022 r., do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

- dotyczy działki nr 120/4 – 22 860,00 zł ustalana Zarządzeniem nr 0050.184.2022 Wójta Gminy Rudniki  z dnia 05.12.2022 r., do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

- dotyczy działki nr 120/5 – 22 860,00 zł ustalana Zarządzeniem nr 0050.185.2022 Wójta Gminy Rudniki z dnia 05.12.2022 r., do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

Wadium:

- dotyczy działki nr 120/3 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 04.05.2023 r. w pieniądzu w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 120/3, obręb Jaworzno Polesie”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 230 zł.

- dotyczy działki nr 120/4 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 04.05.2023 r. w pieniądzu w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 120/4, obręb Jaworzno Polesie”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 230 zł.

- dotyczy działki nr 120/5 – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 04.05.2023 r. w pieniądzu w wysokości 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).  Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 120/5, obręb Jaworzno Polesie”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 230 zł.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zwolnienia z obowiązku wadium:

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu:

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/3 odbędzie się

10 maja 2023 r. o godz.11 45,

 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/4 odbędzie się

10 maja 2023 r. o godz.12 15,

 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/5 odbędzie się

10 maja 2023 r. o godz.12 45,

 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A.

 

Informacje dodatkowe:

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/3 odbył się 16 sierpnia 2022 r. o godz.1130, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/3 odbył się 30 września 2022 r. o godz.1130, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/3 odbył się 10 listopada 2022 r. o godz.1130,  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/3 odbył się 13 stycznia 2023 r. o godz.1130, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/4 odbył się 16 sierpnia 2022 r. o godz.1200, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/4 odbył się 30 września 2022 r.  o godz.1200, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/4 odbył się 10 listopada 2022 r.  o godz.1200, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/4 odbył się 13 stycznia 2023 r.  o godz.1200, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/5 odbył się 16 sierpnia 2022 r. o godz.1230, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem  ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/5 odbył się  30 września 2022 r. o godz.1230, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem  ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/5 odbył się  10 listopada 2022 r. o godz.1230, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem  ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 120/5 odbył się  13 stycznia 2023 r. o godz.1230, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A. W związku z brakiem  ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

3) w przypadku osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

5) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

6) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim objętych ustawową wspólnością małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 11.07.2022 r.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 lub 20 w godz. 7.30 do 15.00.