Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2023

Sesja Nr XLVII z dnia 07.02.2023 r.

XLVII/380/2023: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/6/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - PDFXLVII-380-2023.pdf (372,44KB)
XLVII/381/2023: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - PDFXLVII-381-2023.pdf (406,64KB)
XLVII/382/2023: Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rudniki - PDFXLVII-382-2023.pdf (357,82KB)
XLVII/383/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu - PDFXLVII-383-2023.pdf (292,35KB)
XLVII/384/2023: Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rudniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2024r. - PDFXLVII-384-2023.pdf (239,27KB)
XLVII/385/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLVII-385-2023.pdf (3,90MB)
XLVII/386/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku - PDFXLVII-386-2023.pdf (2,18MB)
XLVII/387/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFXLVII-387-2023.pdf (662,73KB)
XLVII/388/2023: Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2023 r. - PDFXLVII-388-2023.pdf (1,19MB)


Sesja Nr XLVIII z dnia 29.03.2023 r.

XLVIII/389/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLVIII-389-2023.pdf (3,96MB)
XLVIII/390/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFXLVIII-390-2023.pdf (2,24MB)
XLVIII/391/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFXLVIII-391-2023.pdf (1,68MB)
XLVIII/392/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFXLVIII-392-2023.pdf (1,80MB)
XLVIII/393/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3 - PDFXLVIII-393-2023.pdf (319,89KB)
XLVIII/394/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" - PDFXLVIII-394-2023.pdf (270,46KB)
XLVIII/395/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2023 - PDFXLVIII-395-2023.pdf (1,77MB)
XLVIII/396/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok - PDFXLVIII-396-2023.pdf (2,73MB)
XLVIII/397/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu Odnowy Wsi" - PDFXLVIII-397-2023.pdf (2,22MB)


Sesja Nr XLIX z dnia 27.04.2023 r.

XLIX/398/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" - PDFXLIX-398-2023.pdf (316,66KB)
XLIX/399/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLIX-399-2023.pdf (3,77MB)
XLIX/400/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFXLIX-400-2023.pdf (2,31MB)
XLIX/401/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFXLIX-401-2023.pdf (1,23MB)
XLIX/402/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok - PDFXLIX-402-2023.pdf (2,08MB)
XLIX/403/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Rudniki - PDFXLIX-403-2023.pdf (16,88MB)


Sesja Nr L z dnia 22.06.2023 r.

L/404/2023: Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - PDFL-404-2023.pdf (213,08KB)
L/405/2023: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok - PDFL-405-2023.pdf (232,15KB)
L/406/2023: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok - PDFL-406-2023.pdf (260,06KB)
L/407/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFL-407-2023.pdf (5,36MB)
L/408/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFL-408-2023.pdf (2,31MB)
L/409/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFL-409-2023.pdf (1,34MB)
L/410/2023: Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - PDFL-410-2023.pdf (909,04KB)
L/411/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020- 2024 - „Aktywna tablica" - PDFL-411-2023.pdf (304,20KB)
L/412/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki - PDFL-412-2023.pdf (291,25KB)
L/413/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia Strategu rozwoju gminy Rudniki na lata 2023 - 2030 - PDFL-413-2023.pdf (268,49KB)
                  Załącznik do uchwały: PDFStrategia rozwoju Gminy.pdf (37,32MB)
L/414/2023: Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - PDFL-414-2023.pdf (296,08KB)
L/415/2023: Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego - PDFL-415-2023.pdf (372,27KB)
L/416/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFL-416-2023.pdf (792,78KB)


Sesja Nr LI z dnia 04.07.2023 r.

LI/417/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Oleskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec - Zytniów - PDFLI-417-2023.pdf (43,21KB)
LI/418/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLI-418-2023.pdf (958,46KB)
LI/419/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do projektu "Kompetentny i szczęśliwy przedszkolak" - PDFLI-419-2023.pdf (43,03KB)


Sesja Nr LII z dnia 29.08.2023 r.

LII/420/2023: Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników - PDFLII-420-2023.pdf (282,13KB)
LII/421/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLII-421-2023.pdf (4,09MB)
LII/422/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFLII-422-2023.pdf (2,28MB)
LII/423/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFLII-423-2023.pdf (1,58MB)
LII/424/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Faustiance - PDFLII-424-2023.pdf (294,86KB)
LII/425/2023: Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki - PDFLII-425-2023.pdf (5,73MB)
LII/426/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu - PDFLII-426-2023.pdf (286,02KB)