Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2023

Sesja Nr XLVII z dnia 07.02.2023 r.

XLVII/380/2023: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/6/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - PDFXLVII-380-2023.pdf (372,44KB)
XLVII/381/2023: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - PDFXLVII-381-2023.pdf (406,64KB)
XLVII/382/2023: Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rudniki - PDFXLVII-382-2023.pdf (357,82KB)
XLVII/383/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu - PDFXLVII-383-2023.pdf (292,35KB)
XLVII/384/2023: Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rudniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2024r. - PDFXLVII-384-2023.pdf (239,27KB)
XLVII/385/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLVII-385-2023.pdf (3,90MB)
XLVII/386/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku - PDFXLVII-386-2023.pdf (2,18MB)
XLVII/387/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFXLVII-387-2023.pdf (662,73KB)
XLVII/388/2023: Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2023 r. - PDFXLVII-388-2023.pdf (1,19MB)


Sesja Nr XLVIII z dnia 29.03.2023 r.

XLVIII/389/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLVIII-389-2023.pdf (3,96MB)
XLVIII/390/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFXLVIII-390-2023.pdf (2,24MB)
XLVIII/391/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFXLVIII-391-2023.pdf (1,68MB)
XLVIII/392/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFXLVIII-392-2023.pdf (1,80MB)
XLVIII/393/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3 - PDFXLVIII-393-2023.pdf (319,89KB)
XLVIII/394/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" - PDFXLVIII-394-2023.pdf (270,46KB)
XLVIII/395/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2023 - PDFXLVIII-395-2023.pdf (1,77MB)
XLVIII/396/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok - PDFXLVIII-396-2023.pdf (2,73MB)
XLVIII/397/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu Odnowy Wsi" - PDFXLVIII-397-2023.pdf (2,22MB)


Sesja Nr XLIX z dnia 27.04.2023 r.

XLIX/398/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" - PDFXLIX-398-2023.pdf (316,66KB)
XLIX/399/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLIX-399-2023.pdf (3,77MB)
XLIX/400/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFXLIX-400-2023.pdf (2,31MB)
XLIX/401/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFXLIX-401-2023.pdf (1,23MB)
XLIX/402/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok - PDFXLIX-402-2023.pdf (2,08MB)
XLIX/403/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Rudniki - PDFXLIX-403-2023.pdf (16,88MB)


Sesja Nr L z dnia 22.06.2023 r.

L/404/2023: Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - PDFL-404-2023.pdf (213,08KB)
L/405/2023: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok - PDFL-405-2023.pdf (232,15KB)
L/406/2023: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok - PDFL-406-2023.pdf (260,06KB)
L/407/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFL-407-2023.pdf (5,36MB)
L/408/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFL-408-2023.pdf (2,31MB)
L/409/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFL-409-2023.pdf (1,34MB)
L/410/2023: Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - PDFL-410-2023.pdf (909,04KB)
L/411/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020- 2024 - „Aktywna tablica" - PDFL-411-2023.pdf (304,20KB)
L/412/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki - PDFL-412-2023.pdf (291,25KB)
L/413/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia Strategu rozwoju gminy Rudniki na lata 2023 - 2030 - PDFL-413-2023.pdf (268,49KB)
                  Załącznik do uchwały: PDFStrategia rozwoju Gminy.pdf (37,32MB)
L/414/2023: Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - PDFL-414-2023.pdf (296,08KB)
L/415/2023: Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego - PDFL-415-2023.pdf (372,27KB)
L/416/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFL-416-2023.pdf (792,78KB)


Sesja Nr LI z dnia 04.07.2023 r.

LI/417/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Oleskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec - Zytniów - PDFLI-417-2023.pdf (43,21KB)
LI/418/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLI-418-2023.pdf (958,46KB)
LI/419/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do projektu "Kompetentny i szczęśliwy przedszkolak" - PDFLI-419-2023.pdf (43,03KB)


Sesja Nr LII z dnia 29.08.2023 r.

LII/420/2023: Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników - PDFLII-420-2023.pdf (282,13KB)
LII/421/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLII-421-2023.pdf (4,09MB)
LII/422/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFLII-422-2023.pdf (2,28MB)
LII/423/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFLII-423-2023.pdf (1,58MB)
LII/424/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Faustiance - PDFLII-424-2023.pdf (294,86KB)
LII/425/2023: Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki - PDFLII-425-2023.pdf (5,73MB)
LII/426/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu - PDFLII-426-2023.pdf (286,02KB)


Sesja Nr LIII z dnia 10.10.2023 r.

LIII/427/2023: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/395/2023 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie gminy Rudniki na rok 2023 - PDFLIII-427-2023.pdf (107,06KB)
LIII/428/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLIII-428-2023.pdf (1,31MB)
LIII/429/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFLIII-429-2023.pdf (932,15KB)
LIII/430/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFLIII-430-2023.pdf (681,97KB)
LII/431/2023: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych - PDFLIII-431-2023.pdf (555,08KB)
LIII/432/2023: Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. - PDFLIII-432-2023.pdf (84,29KB)


Sesja Nr LIV z dnia 21.11.2023 r.

LIV/433/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLIV-433-2023.pdf (5,12MB)
LIV/434/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFLIV-434-2023.pdf (2,63MB)
LIV/435/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFLIV-435-2023.pdf (1,43MB)
LIV/436/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - PDFLIV-436-2023.pdf (313,94KB)
LIV/437/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok" - PDFLIV-437-2023.pdf (3,09MB)
LIV/438/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - PDFLIV-438-2023.pdf (286,22KB)
LIV/439/2023: Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - PDFLIV-439-2023.pdf (1,21MB)
LIV/440/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki „Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym" na lata 2024-2028 - PDFLIV-440-2023.pdf (1,61MB)
LIV/441/2023: Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"na lata 2024-2028 - PDFLIV-441-2023.pdf (283,76KB)
LIV/442/2023: Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - PDFLIV-442-2023.pdf (317,57KB)
LIV/443/2023: Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudniki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - PDFLIV-443-2023.pdf (1,57MB)
LIV/444/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 32/1, 33/2, położonych w obrębie Jaworek w gminie Rudniki - PDFLIV-444-2023.pdf (571,29KB)
LIV/445/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 157, położonej w obrębie Młyny w gminie Rudniki - PDFLIV-445-2023.pdf (534,67KB)
LIV/446/2023: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 326, 327, położonych w obrębie Mostki w gminie Rudniki - PDFLIV-446-2023.pdf (617,21KB)
LIV/447/2023: Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rudniki - PDFLIV-447-2023.pdf (2,35MB)
LIV/448/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - PDFLIV-448-2023.pdf (278,75KB)


Sesja Nr LV z dnia 14.12.2023 r.

LV/449/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowe - PDFLV-449-2023.pdf (4,53MB)
LV/450/2023: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2023 roku" - PDFLV-450-2023.pdf (2,31MB)
LV/451/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFLV-451-2023.pdf (614,37KB)
LV/452/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 - PDFLV-452-2023.pdf (5,29MB)
LV/453/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok - PDFLV-453-2023.pdf (17,63MB)
LV/454/2023: Uchwała w sprawie uchylająca uchwałę Rady Gminy Rudniki nr LW/447/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rudniki - PDFLV-454-2023.pdf (264,64KB)
LV/455/2023: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok - PDFLV-455-2023.pdf (7,05MB)
LV/456/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rudniki - PDFLV-456-2023.pdf (300,70KB)
LV/457/2023: Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 - PDFLV-457-2023.pdf (286,72KB)
LV/458/2023: Uchwała w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Gminy Rudniki w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji - PDFLV-458-2023.pdf (765,39KB)


Sesja Nr LVI z dnia 21.12.2023 r.

LVI/459/2023: Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego - PDFLVI-459-2023.pdf (257,57KB)


Sesja Nr LVII z dnia 28.12.2023 r.

LVII/460/2023: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFLVII-460-2023.pdf (4,70MB)
LVII/461/2023: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok - PDFLVII-461-2023.pdf (1,41MB)
LVII/462/2023: Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - PDFLVII-462-2023.pdf (1,30MB)