Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI

OŚZP.6733.10.2022                                                                                    

Rudniki, 2023-01-19

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz.503) zawiadamiam,    że w dniu 19.01.2023 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ,Spółki P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Marcina Sokół dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer  OLK 7103A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce nr ew. gr 161 k.m. 5 obręb  Żytniów

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki (pok.nr 3), ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                                Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w terminie od 23.01.2023r. do 06.02.2023r.
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Żytniowie