Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI

OŚZP.6733.7.2022                                                                                   

Rudniki, 2022-09-09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49, art. 10 § 1, art. 40 § 5, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek:

Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków działającej przez pełnomocnika – Andrzeja Popendę  ELMONT Sp. z o.o. zam. ul. Wojska Polskiego  nr 88,   46-380  Dobrodzień

zostało wszczęte w dniu 25.08.2022 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: 

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Odcinek 4” wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Janinów  gmina Rudniki”.

Przesiądziecie będzie realizowane na działkach nr ew. gr.  321, 320/1, 320/2,  obręb Odcinek,   na działkach nr ew. gr  12,  13 obręb Janinów

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Strony postępowania mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące ww. sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

 

                                   Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                 /-/ Grzegorz Domański

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki w terminie od 09.09.2022 do dnia 23.09.2022
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Odcinku i Janinowie