Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego położonego
w Rudnikach przy ul. Targowej

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy, objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.34.2022 z dnia 11.03.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

 

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Termin przetargu  29 czerwca 2022 r.

Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

Czas trwania umowy najmu – umowa na czas oznaczony - 2 lata począwszy od daty podpisania umowy najmu.

 

Do przetargu wystawia się lokal użytkowy położony w Rudnikach

- lok. nr 1, w budynku przy ul. Targowej 2A o pow. użytkowej 195 m2 na działce oznaczonej nr 558, obręb Rudniki k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9. Jest to lokal użytkowy z częścią biurową, usługowo-handlową i magazynową, przeznaczony na działalność usługowo-handlową.

Lokal wymaga gruntownego remontu. Najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie dokonać wszelkich napraw, remontu oraz dostosować lokal do własnej działalności. Zasady rozliczenia nakładów koniecznych określa umowa najmu.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  1 360,00 zł    -    wadium   1 360,00 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1000

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z odrębnie zawartymi umowami przez Najemcę).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tych nieruchomości określono strefę osadniczo mieszkaniową oznacz. O.M, tereny istniejącej zabudowy mieszanej.

Dla działek, na których znajdują się budynki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy zmieniająca sposób ich zagospodarowania.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 24.06.2022r. z dopiskiem: wadium na najem lok. nr 1 w Rudnikach ul. Targowa 2A. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki,

- złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,

- złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z wzorem umowy najmu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dodatkowo w przypadku:

1) osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się –
w przypadku wygrania przetargu – do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy),

2) pełnomocników osób fizycznych – konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

3) wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, umowa spółki, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu nie mogą przystąpić osoby, które zalegają z opłatami czynszowymi lub z opłatami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wobec Gminy Rudniki oraz osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie przetargu odmówiły zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Jeżeli osoba, która wygra przetarg będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który brał udział w przetargu bądź w rokowaniach na najem. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wzór umowy najmu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A, w pokoju nr 3 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 20 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych i uzasadnionych dla Gminy Rudniki przyczyn.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

           

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                                                                  /-/  Grzegorz Domański

PDFOgłoszenie.pdf (1,01MB)