Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY RUDNIKI

OŚZP.6733.4.2022                                                                                   

 Rudniki, 2022-03-16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49, art. 10 § 1, art. 40 § 5, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek:

Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków działającej przez pełnomocnika – ELMONT Sp. z o.o. Arkadiusz Cholewa ul. Wojska Polskiego 88, 469-380 Dobrodzień     

 

zostało wszczęte w dniu 22.02.2022 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Stary Bugaj” wraz z włączeniem do projektowanej sieci kablowej SN oraz kompleksową przebudową linii nN”

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Strony postępowania mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące ww. sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                              Wójt Gminy Rudniki

                                                                                              /-/ Grzegorz Domański

                                 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. Nowym Bugaju, Starym Bugaju

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach :

 e-mail: , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony wynikający z kategorii archiwalnej „A” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.