Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2022

Sesja Nr XXXVII z dnia 15.02.2022 r.

XXXVII/294/2022: Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Rudniki - PDFXXXVII-294-2022.pdf (2,94MB)
XXXVII/295/2022: Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Gminy Rudniki - PDFXXXVII-295-2022.pdf (2,08MB)
XXXVII/296/2022: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Rudniki za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - PDFXXXVII-296-2022.pdf (341,00KB)
XXXVII/297/2022: Uchwała w sprawie przystąpienia sołectwa FAUSTIANKA do programu Odnowa Wsi - PDFXXXVII-297-2022.pdf (226,33KB)
XXXVII/298/2022: Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki - PDFXXXVII-298-2022.pdf (356,73KB)
XXXVII/299/2022: Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2022 r. - PDFXXXVII-299-2022.pdf (1,45MB)
XXXVII/300/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXVII-300-2022.pdf (3,70MB)
XXXVII/301/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku - PDFXXXVII-301-2022.pdf (2,31MB)
XXXVII/302/2022: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki - PDFXXXVII-302-2022.pdf (230,64KB)
XXXVII/303/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXXXVII-303-2022.pdf (1,39MB)
XXXVII/304/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - PDFXXXVII-304-2022.pdf (298,61KB)
XXXVII/305/2022: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXXVII-305-2022.pdf (679,86KB)

Sesja Nr XXXVIII z dnia 22.03.2022 r.

XXXVIII/306/2022: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - PDFXXXVIII-306-2022.pdf (6,73MB)
XXXVIII/307/2022: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok - PDFXXXVIII-307-2022.pdf (2,05MB)
XXXVIII/308/2022: Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rudniki na rok 2022 - PDFXXXVIII-308-2022.pdf (2,09MB)
XXXVIII/309/2022: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - PDFXXXVIII-309-2022.pdf (259,43KB)
XXXVIII/310/2022: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - PDFXXXVIII-310-2022.pdf (3,30MB)
XXXVIII/311/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXVIII-311-2022.pdf (3,84MB)
XXXVIII/312/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - PDFXXXVIII-312-2022.pdf (2,16MB)
XXXVIII/313/2022: Uchwała w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXXXVIII-313-2022.pdf (1,51MB)
XXXVIII/314/2022: Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach - PDFXXXVIII-314-2022.pdf (962,33KB)
XXXVIII/315/2022: Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - PDFXXXVIII-315-2022.pdf (4,06MB)
XXXVIII/316/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej połaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Skrzacik" w Rudnikach - PDFXXXVIII-316-2022.pdf (328,76KB)
XXXVIII/317/2022: Uchwała w sprawie przyjęcia „ Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - PDFXXXVIII-317-2022.pdf (508,65KB)

Sesja Nr XXXIX z dnia 28.04.2022 r.

XXXIX/318/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXIX-318-2022.pdf (4,32MB)
XXXIX/319/2022: Uchwała w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXXXIX-319-2022.pdf (1,37MB)
XXXIX/320/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - PDFXXXIX-320-2022.pdf (2,27MB)
XXXIX/321/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki - PDFXXXIX-321-2022.pdf (361,44KB)
XXXIX/322/2022: Uchwała sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu - PDFXXXIX-322-2022.pdf (317,11KB)
XXXIX/323/2022: Uchwała w sprawie członkostwa Gminy Rudniki w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" - PDFXXXIX-323-2022.pdf (223,20KB)
XXXIX/324/2022: Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach - PDFXXXIX-324-2022.pdf (2,28MB)
XXXIX/325/2022: Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudniki do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PDFXXXIX-325-2022.pdf (348,67KB)
XXXIX/326/2022: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFXXXIX-326-2022.pdf (408,95KB)

Sesja Nr XL z dnia 31.05.2022 r.

XL/327/2022: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - PDFXL-327-2022.pdf (316,46KB)
XL/328/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXL-328-2022.pdf (4,41MB)
XL/329/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - PDFXL-329-2022.pdf (2,46MB)
XL/330/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXL-330-2022.pdf (1,39MB)
XL/331/2022: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu - PDFXL-331-2022.pdf (324,41KB)

Sesja Nr XLI z dnia 28.06.2022 r.

XLI/332/2022: Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2022/2023 - PDFXLI-332-2022.pdf (248,39KB)
XLI/333/2022: Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości - PDFXLI-333-2022.pdf (286,62KB)
XLI/334/2022: Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu KIastra Energii - PDFXLI-334-2022.pdf (245,65KB)
XLI/335/2022: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - PDFXLI-335-2022.pdf (235,34KB)
XLI/336/2022: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok - PDFXLI-336-2022.pdf (262,61KB)
XLI/337/2022: Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - PDFXLI-337-2022.pdf (216,01KB)
XLI/338/2022: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLI-338-2022.pdf (3,56MB)
XLI/339/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - PDFXLI-339-2022.pdf (2,29MB)
XLI/340/2022: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - PDFXLI-340-2022.pdf (263,25KB)
XLI/341/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXLI-341-2022.pdf (1,37MB)
XLI/342/2022: Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki - PDFXLI-342-2022.pdf (306,63KB)

Sesja Nr XLII z dnia 16.08.2022 r.

XLII/343/2022: Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego - PDFXLII-343-2022.pdf (378,33KB)
XLII/344/2022: Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" - PDFXLII-344-2022.pdf (278,55KB)
XLII/345/2022: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu - PDFXLII-345-2022.pdf (1,24MB)
XLII/346/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLII-346-2022.pdf (3,58MB)
XLII/347/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku - PDFXLII-347-2022.pdf (2,30MB)
XLII/348/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXLII-348-2022.pdf (637,65KB)
XLII/349/2022: Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis - PDFXLII-349-2022.pdf (1,43MB)
XLII/350/2022: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - PDFXLII-350-2022.pdf (282,64KB)

Sesja Nr XLIII z dnia 29.09.2022 r.

XLIII/351/2022: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę" - PDFXLIII-351-2022.pdf (335,29KB)
XLIII/352/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego - PDFXLIII-352-2022.pdf (346,88KB)
XLIII/353/2022: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLIII-353-2022.pdf (3,62MB)
XLIII/354/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - PDFXLIII-354-2022.pdf (2,38MB)
XLIII/355/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXLIII-355-2022.pdf (2,64MB)
XLIII/356/2022: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród - PDFXLIII-356-2022.pdf (4,34MB)

Sesja Nr XLIV z dnia 27.10.2022 r.

XLIV/357/2022: Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDFXLIV-357-2022.pdf (308,95KB)
XLIV/358/2022: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXLIV-358-2022.pdf (657,25KB)
XLIV/359/2022: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowe - PDFXLIV-359-2022.pdf (3,63MB)
XLIV/360/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - PDFXLIV-360-2022.pdf (2,34MB)
XLIV/361/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXLIV-361-2022.pdf (2,18MB)

Sesja Nr XLV z dnia 29.11.2022 r.

XLV/362/2022: Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Rudniki - PDFXLV-362-2022.pdf (770,92KB)
XLV/363/2022: Uchwała w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Rudniki - PDFXLV-363-2022.pdf (383,96KB)
XLV/364/2022: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - PDFXLV-364-2022.pdf (312,79KB)
XLV/365/2022: Uchwała w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu - PDFXLV-365-2022.pdf (286,64KB)
XLV/366/2022: Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" - PDFXLV-366-2022.pdf (2,51MB)
XLV/367/2022: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLV-367-2022.pdf (3,98MB)
XLV/368/2022: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" PDFXLV-368-2022.pdf (2,29MB)
XLV/369/2022: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFXLV-369-2022.pdf (1,54MB)
XLV/370/2022: Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudniki - PDFXLV-370-2022.pdf (369,51KB)
XLV/371/2022: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2022-2030 - PDFXLV-371-2022.pdf (758,01KB)

Sesja Nr XLVI z dnia 29.12.2022 r.

XLVI/372/2022: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXLVI-372-2022.pdf (3,99MB)
XLVI/373/2022: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok - PDFXLVI-373-2022.pdf (19,40MB)
XLVI/374/2022: Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 - PDFXLVI-374-2022.pdf (4,56MB)
XLVI/375/2022: Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 - PDFXLVI-375-2022.pdf (286,35KB)
XLVI/376/2022: Uchwała w sprawie uchylenia upoważnienia Wójtowi Gminy Rudniki do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PDFXLVI-376-2022.pdf (301,12KB)
XLVI/377/2022: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok - PDFXLVI-377-2022.pdf (6,57MB)
XLVI/378/2022: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji: „Programu opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021 - 2024" za okres 2021-2022 - PDFXLVI-378-2022.pdf (2,72MB)
XLVI/379/2022: Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rudniki - PDFXLVI-379-2022.pdf (280,06KB)