Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY STUDNI WIERCONEJ

OGŁOSZENIE

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej w roku 2023.

Wójt Gminy Rudniki realizując uchwałę Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rudniki 

zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę studni wierconej dla osób fizycznych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni jest brak możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej lub brak ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia do tejże sieci lub brak możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej i brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości. 
O dofinansowanie na budowę studni nie można starać się, jeżeli budynek mieszkalny jest już podłączony do sieci wodociągowej.

 termin zakończenia naboru- 31.08.2023r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2019r. według kolejności ich składania, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Rudniki.

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki w dniach i       godzinach pracy urzędu w podanym terminie przyjmowania wniosków, lub przesłać pocztą na adres siedziby urzędu (o terminie złożenia   decyduje data wpływu do urzędu).

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) Musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków

b) Zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj.:

- informacje o rodzaju montowanej studni wierconej wraz z danymi technicznymi,

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości (własności, prawa wieczystego użytkowania), a w przypadku   współwłasności - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, wieczystych użytkowników terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

       c) Pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30m.

       d) Wniosek o dotację oraz załączniki w oryginale powinny być czytelnie podpisane przez Wnioskodawcę, a kopie dokumentów potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

3) Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, a o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.


4) Rozliczenie przyznanej dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonana po wybudowaniu i uruchomieniu studni, nie     później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania, oraz złożeniu stosownych dokumentów rozliczenia końcowego tj.:

- sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku,

- oświadczenia o wybudowaniu studni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze,

- dokumentów księgowych (faktury VAT) wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających poniesione koszty zawiązane z realizacją zadania z potwierdzeniem ich zapłaty,

- analizę badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody do spożycia,

- oświadczenia Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną gwarantującą prawidłową  pracę urządzenia.

 Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Beata Nowakowska-Fałat – Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 6, tel. 34 3595 072 / wew. 25

 

                                                              /-/  Wójt Gminy

                                                           Grzegorz Domański

 

Ponadto informuję, że obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni jest uzależniony od okoliczności określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021r. poz. 2233). Zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie, służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

W przypadku szczególnego korzystania z wód tj. gdy głębokość studni jest większa niż 30m lub/i średnioroczny pobór wody przekracza 5m3/dobę-wymagane jest pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne uzyskane od właściwego organu tj. Wód Polskich.

Załączniki:

1. PDFklauzula inf..pdf (166,60KB),

2. PDFuchwała.pdf (1,90MB),

3. PDFwniosek o udzielenie dotacji.pdf (368,49KB),

4. PDFsprawozdanie do wniosku.pdf (187,88KB),