Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 111/4, k.m.1, o pow. 0,0836 ha, położonej w obrębie  Jaworzno Bankowe, gmina Rudniki, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1L/00050492/2.

Jest to nieruchomość rolna – niezabudowana – RV, położona w Jaworznie Bankowym, o kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej.

Z uwagi na brak dostępu działki do drogi publicznej, przetarg jest prowadzony w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. właścicieli działek nr 110, 111/2, 111/5, 112 obręb Jaworzno Bankowe.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej wyżej opisanej odbył się dnia 23 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rudnikach. W związku z brakiem ofert przetarg  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Działka nr 111/4, obręb Jaworzno Bankowe, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego sporządzonego w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia na terenie gminy Rudniki zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/255/06 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2006 roku. Zgodnie z tym planem działka nr 111/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZLp, opisanym jako tereny przeznaczone do zalesienia.

3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży – Zarządzenie Nr 0050.113.2021 z dnia 30.09.2021 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

4. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

5.  Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 30 września 2021 r., cena wywoławcza niezabudowanej nieruchomości nr 111/4 obręb Jaworzno Bankowe k.m.1 wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. w pieniądzu w wysokości 300,00 (słownie: trzysta złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym
w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 111/4, obręb Jaworzno Bankowe”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki,

-  złożenie w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu wraz z podaniem aktualnego nr księgi wieczystej, bądź w przypadku braku księgi wieczystej przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do nieruchomości, dla potwierdzenia własności nieruchomości przyległej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz wywiesza się w siedzibie właściwego organu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

7. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 30 zł. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

8. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

9. Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2021 r. o godz. 1000, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278 ).

11. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

3) w przypadku osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

5) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

6) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim objętych ustawową wspólnością małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

12. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 15.11.2021 r.

13. Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 lub 20 w godz. 7.30 do 15.00.

PDFOgłoszenie.pdf (1,08MB)

PDFInformacja o wyniku.pdf (259,85KB)