Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul. Targowa 2

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, a stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.51.2020 z dnia 28.04.2021 r.

Przedmiotem  przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność usługowo-handlową, położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działkach oznaczonych nr 556 i nr 558 k.m.3, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9.

   - Lokal użytkowy nr 3.2 o pow. 15,48 mskładający się z jednego pomieszczenia, ściany wygipsowane, sufit podwieszany, ocieplony, na podłodze płytki ceramiczne, okno PCV, drzwi z płyty MDF, instalacja c.o. i elektryczna.

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  100,00 zł          wadium   10,00 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1000

   - Lokal użytkowy nr 6.1 o pow. 31,92 m2  składający się z jednego pomieszczenia, wytynkowany, posadzka betonowa, duża brama wjazdowa.

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  202,00 zł          wadium   30,00 zł

                                                                                                      godzina przetargu – 1030

   - Lokal użytkowy nr 4.6-7 o pow. 172,90 mskładający się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem centralnego ogrzewania wytynkowany, posadzka betonowa.

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  1 572,00 zł        wadium   250,00 zł

                                                                                                      godzina przetargu – 1100

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy
 z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 25.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 21.06.2021 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr ……….. położonego w Rudnikach, ul. Targowa 2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                     Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                                   /-/  Grzegorz Domański

JPEGOgłoszenie (164,02KB)