Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.3.2021            

                                                                       Rudniki, 2021-05-11

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek:

 

Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki

działającej przez pełnomocnika

Panią Agnieszkę Łęgosz

zam. Stawki Cieciułowskie 17 A, 46-325 Rudniki

 

zostało wszczęte w dniu 04.05. 2021 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Rozbudowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Jaworzno, przewidziana do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. gr.: 830, obręb Jaworzno Wieś, k. m. 1, gm. Rudniki

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące ww. sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

 

           WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Jaworznie