Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2021

Sesja Nr XXVI z dnia 23.02.2021 r.

XXVI/201/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok - PDFXXVI-201-2021.pdf (2,17MB)
XXVI/202/2021: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudniki na lata 2021-2026 - PDFXXVI-202-2021.pdf (5,09MB)
XXVI/203/2021: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rudniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - PDFXXVI-203-2021.pdf (2,54MB)
XXVI/204/2021: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środów przeznaczonych na fundusz sołecki - PDFXXVI-204-2021.pdf (233,19KB)
XXVI/205/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXVI-205-2021.pdf (4,40MB)
XXVI/206/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXVI-206-2021.pdf (2,16MB)
XXVI/207/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXVI-207-2021.pdf (1,77MB)
XXVI/208/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVI-208-2021.pdf (606,87KB)
XXVI/209/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVI-209-2021.pdf (601,01KB)
XXVI/210/2021: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rudniki do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE - PDFXXVI-210-2021.pdf (298,13KB)
XXVI/211/2021: Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2021 r. - PDFXXVI-211-2021.pdf (894,76KB)

Sesja Nr XXVII z dnia 30.03.2021 r.

XXVII/212/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXVII-212-2021.pdf (3,95MB)
XXVII/213/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXVII-213-2021.pdf (2,11MB)
XXVII/214/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXVII-214-2021.pdf (836,36KB)
XXVII/215/2021: Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2021-2025 - PDFXXVII-215-2021.pdf (3,30MB)
XXVII/216/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021-2024 - PDFXXVII-216-2021.pdf (24,37MB)
XXVII/217/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020" za okres 2019-2020 - PDFXXVII-217-2021.pdf (3,29MB)
XXVII/218/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVII-218-2021.pdf (657,22KB)
XXVII/219/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVII-219-2021.pdf (555,79KB)
XXVII/220/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2021 - PDFXXVII-220-2021.pdf (1,79MB)

Sesja Nr XXVIII z dnia 27.04.2021 r.

XXVIII/221/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXVIII-221-2021.pdf (3,93MB)
XXVIII/222/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXVIII-222-2021.pdf (2,07MB)
XXVIII/223/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXVIII-223-2021.pdf (1,14MB)
XXVIII/224/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - PDFXXVIII-224-2021.pdf (290,92KB)
XXVIII/225/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVIII-225-2021.pdf (511,61KB)
XXVIII/226/2021: Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego - PDFXXVIII-226-2021.pdf (1,20MB)

Sesja Nr XXIX z dnia 01.06.2021 r.

XXIX/227/2021: Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy kaprala Mariana Sobczaka w Rudnikach - PDFXXIX-227-2021.pdf (727,84KB)
XXIX/228/2021: Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudniki - PDFXXIX-228-2021.pdf (705,76KB)
XXIX/229/2021: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2020 rok - PDFXXIX-229-2021.pdf (226,86KB)
XXIX/230/2021: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - PDFXXIX-230-2021.pdf (256,28KB)
XXIX/231/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXIX-231-2021.pdf (3,96MB)
XXIX/232/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXIX-232-2021.pdf (2,04MB)
XXIX/233/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXIX-233-2021.pdf (1,11MB)
XXIX/234/2021: Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki - PDFXXIX-234-2021.pdf (455,56KB)

Sesja Nr XXX z dnia 29.06.2021 r.

XXX/235/2021: Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2021/2022 -PDFXXX-235-2021.pdf (249,10KB)
XXX/236/2021: Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - PDFXXX-236-2021.pdf (212,04KB)
XXX/237/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXX-237-2021.pdf (3,92MB)
XXX/238/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXX-238-2021.pdf (2,20MB)
XXX/239/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXX-239-2021.pdf (1,11MB)
XXX/240/2021: Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Oleśnie - PDFXXX-240-2021.pdf (625,53KB)

Sesja Nr XXXI z dnia 20.07.2021 r.

XXXI/241/2021: Uchwała w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - PDFXXXI-241-2021.pdf (1,96MB)
XXXI/242/2021: Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDFXXXI-242-2021.pdf (289,36KB)
XXXI/243/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXI-243-2021.pdf (3,92MB)
XXXI/244/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXI-244-2021.pdf (2,21MB)
XXXI/245/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXI-245-2021.pdf (625,92KB)

Sesja Nr XXXII z dnia 14.09.2021 r.

XXXII/246/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXII-246-2021.pdf (4,07MB)
XXXII/247/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXII-247-2021.pdf (2,17MB)
XXXII/248/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXII-248-2021.pdf (827,28KB)
XXXII/249/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki - PDFXXXII-249-2021.pdf (2,92MB)
XXXII/250/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - PDFXXXII-250-2021.pdf (320,55KB)
XXXII/251/2021: Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - PDFXXXII-251-2021.pdf (335,22KB)
XXXII/252/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę" - PDFXXXII-252-2021.pdf (332,54KB)
XXXII/253/2021: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu - PDFXXXII-253-2021.pdf (1,21MB)
XXXII/254/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2022-2030 - PDFXXXII-254-2021.pdf (1,01MB)

Sesja Nr XXXIII z dnia 26.10.2021 r.

XXXIII/255/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXIII-255-2021.pdf (4,23MB)
XXXIII/256/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXIII-256-2021.pdf (2,16MB)
XXXIII/257/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXIII-257-2021.pdf (1,18MB)
XXXIII/258/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki - PDFXXXIII-258-2021.pdf (292,75KB)
XXXIII/259/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDFXXXIII-259-2021.pdf (339,87KB)
XXXIII/260/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki - PDFXXXIII-260-2021.pdf (5,09MB)
XXXIII/261/2021: Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki - PDFXXXIII-261-2021.pdf (300,83KB)
XXXIII/262/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"            - Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. - PDFXXXIII-262-2021.pdf (329,64KB)
XXXIII/263/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu „Laboratoria przyszłości" - PDFXXXIII-263-2021.pdf (323,63KB)
XXXIII/264/2021: Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki - PDFXXXIII-264-2021.pdf (878,82KB)
XXXIII/265/2021: Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudniki - PDFXXXIII-265-2021.pdf (1,01MB)
XXXIII/266/2021: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - PDFXXXIII-266-2021.pdf (304,51KB)
XXXIII/267/2021: Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób - PDFXXXIII-267-2021.pdf (1,87MB)

Sesja Nr XXXIV z dnia 30.11.2021 r.

XXXIV/268/2021: Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" - PDFXXXIV-268-2021.pdf (2,68MB)
XXXIV/269/2021: Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 - PDFXXXIV-269-2021.pdf (277,98KB)
XXXIV/270/2021: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - PDFXXXIV-270-2021.pdf (728,28KB)
XXXIV/271/2021: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - PDFXXXIV-271-2021.pdf (611,34KB)
XXXIV/272/2021: Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki - PDFXXXIV-272-2021.pdf (324,16KB)
XXXIV/273/2021: Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym - PDFXXXIV-273-2021.pdf (479,90KB)
XXXIV/274/2021: Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Rudniki - PDFXXXIV-274-2021.pdf (8,63MB)
XXXIV/275/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXIV-275-2021.pdf (4,12MB)
XXXIV/276/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXIV-276-2021.pdf (2,10MB)
XXXIV/277/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXIV-277-2021.pdf (1,82MB)
XXXIV/278/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki - PDFXXXIV-278-2021.pdf (28,80MB)
XXXIV/279/2021: Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób - PDFXXXIV-279-2021.pdf (1,47MB)

Sesja Nr XXXV z dnia 21.12.2021 r.

XXXV/280/2021: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - PDFXXXV-280-2021.pdf (4,05MB)
XXXV/281/2021: Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 - PDFXXXV-281-2021.pdf (285,83KB)
XXXV/282/2021: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów - PDFXXXV-282-2021.pdf (265,31KB)
XXXV/283/2021: Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - PDFXXXV-283-2021.pdf (593,46KB)
XXXV/284/2021: Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXV-284-2021.pdf (4,16MB)
XXXV/285/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXV-285-2021.pdf (2,20MB)
XXXV/286/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXV-286-2021.pdf (546,24KB)
XXXV/287/2021: Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 - PDFXXXV-287-2021.pdf (4,11MB)
XXXV/288/2021: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok - PDFXXXV-288-2021.pdf (20,51MB)

Sesja Nr XXXVI z dnia 30.12.2021 r.

XXXVI/289/2021: Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFXXXVI-289-2021.pdf (7,66MB)
XXXVI/290/2021: Uchwała zmieniająca w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym - PDFXXXVI-290-2021.pdf (262,17KB)
XXXVI/291/2021: Uchwała zmieniająca w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - PDFXXXVI-291-2021.pdf (371,30KB)
XXXVI/292/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXVI-292-2021.pdf (4,12MB)
XXXVI/293/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. „EkoPrzedszkoIak w ekopracownii... o edukacji ekologicznej w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach" przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - PDFXXXVI-293-2021.pdf (352,34KB)