Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Rudniki, dn. 22.12.2020 r

 

WÓJT  GMINY  RUDNIKI

OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH  STANOWIĄCYCH  MIENIE  GMINNE

 

            Przedmiotem przetargu jest grunt rolny objęty wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.105.2020 z dnia 29.09.2020 r., podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. w budynku Urzędu  Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A, w sali narad I piętro.

 

                                                                                    Cena wywoławcza             wadium            godz. przetargu

                                                                                     rocznego czynszu

Grunt położony w FAUSTIANCE

działka nr 8, k.m. 1, o pow. 5,7000 ha,

KW nr OP1L/00058389/3                                                                 3000,00 zł             600,00 zł            1100

     

 o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - minimalne 30,00 zł.

     I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki wyżej podanej odbył się dnia 24.11.2020 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Rudniki (sala narad I piętro) ze skutkiem negatywnym.

         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 21.01.2021 r. z dopiskiem: „wadium na dzierżawę działki nr 8 położonej w Faustiance”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Do przetargu nie mogą przystąpić osoby, będące dotychczasowymi dzierżawcami, mające zaległości z tytułu czynszu wobec powyższej nieruchomości.

Czynsz dzierżawny płatny z góry, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy warunkowej dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                        /-/ Grzegorz Domański

PDFOgłoszenie.pdf (482,70KB)