Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informcyjna dot. przetwarzania danych osobowych GKRPA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

1.                  Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325
Rudniki.

2.                  Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest możliwy pod adresem
e-mail: iod@rudniki.pl  i nr tel. 34-3595072 w 11

3.                  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- w celu realizacji zadań z ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym. Dane konieczne do realizacji  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- podanie danych wynika z ustawy z dnia 26 października o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4.                  Dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

5.                  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.                  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7.                  Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.                  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.                  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.              Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny