Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2020

Sesja Nr XVI z dnia 25-02-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVI/118/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych PDFXVI-118-2020.pdf (725,47KB)
XVI/119/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" PDFXVI-119-2020.pdf (319,66KB)
XVI/120/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Kierunek: Europa!" w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna PDFXVI-120-2020.pdf (304,09KB)
XVI/121/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Highway to success" w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna PDFXVI-121-2020.pdf (303,71KB)
XVI/122/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Odnowa Wsi przez sołectwo MIROWSZCZYZNA PDFXVI-122-2020.pdf (230,70KB)
XVI/123/2020 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2020 r. PDFXVI-123-2020.pdf (1,36MB)
XVI/124/2020 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFXVI-124-2020.pdf (233,35KB)
XVI/125/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXVI-125-2020.pdf (3,70MB)
XVI/126/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXVI-126-2020.pdf (2,07MB)
XVI/127/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXVI-127-2020.pdf (989,68KB)


Sesja Nr XVII z dnia 26-03-2020 r.

XVII/128/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok PDFXVII-128-2020.pdf (2,60MB)
XVII/129/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" PDFXVII-129-2020.pdf (305,02KB)
XVII/130/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFXVII-130-2020.pdf (320,58KB)
XVII/131/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXVII-131-2020.pdf (3,50MB)
XVII/132/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXVII-132-2020.pdf (723,48KB)
XVII/133/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2020 PDFXVII-133-2020.pdf (782,11KB)


Sesja Nr XVIII z dnia 30-04-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVIII/134/2020 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFXVIII-134-2020.pdf (287,82KB)
XVIII/135/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXVIII-135-2020.pdf (3,64MB)
XVIII/136/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXVII-136-2020.pdf (2,23MB)
XVIII/137/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXVII-137-2020.pdf (1,43MB)
XVIII/138/2020 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości PDFXVII-138-2020.pdf (1,26MB)
XVIII/139/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości PDFXVII-139-2020.pdf (1,64MB)
XVIII/140/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej PDFXVIII-140-2020.pdf (282,66KB)
XVIII/141/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego PDFXVIII-141-2020.pdf (366,53KB)


Sesja Nr XIX z dnia 23-06-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIX/142/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok PDFXIX-142-2020.pdf (230,14KB)
XIX/143/2020 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok PDFXIX-143-2020.pdf (261,61KB)
XIX/144/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania PDFXIX-144-2020.pdf (212,30KB)
XIX/145/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXIX-145-2020.pdf (3,78MB)
XIX/146/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXIX-146-2020.pdf (2,07MB)
XIX/147/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXIX-147-2020.pdf (1,47MB)
XIX/148/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej PDFXIX-148-2020.pdf (364,48KB)
XIX/149/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach PDFXIX-149-2020.pdf (1,15MB)
XIX/150/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich PDFXIX-150-2020.pdf (273,12KB)
XIX/151/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości PDFXIX-151-2020.pdf (931,60KB)
XIX/152/2020 Uchwała w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej PDFXIX-152-2020.pdf (511,32KB)
XIX/153/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego PDFXIX-153-2020.pdf (368,52KB)
XIX/154/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2020/2021 PDFXIX-154-2020.pdf (252,30KB)


Sesja Nr XX z dnia 25-08-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XX/155/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2023 pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60. roku życia w Gminie Rudniki PDFXX-155-2020.pdf (1,47MB)
XX/156/2020 Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFXX-156-2020.pdf (272,10KB)
XX/157/2020 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach: Krzepice, Rudniki PDFXX-157-2020.pdf (1,20MB)
XX/158/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXX-158-2020.pdf (3,96MB)
XX/159/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXX-159-2020.pdf (2,35MB)
XX/160/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXX-160-2020.pdf (1,33MB)
XX/161/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFXX-161-2020.pdf (360,41KB)
XX/162/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Z ekologią na Ty" PDFXX-162-2020.pdf (316,02KB)


Sesja Nr XXI z dnia 22-09-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXI/163/2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania PDFXXI-163-2020.pdf (1,27MB)
XXI/164/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXXI-164-2020.pdf (3,72MB)
XXI/165/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXXI-165-2020.pdf (859,38KB)
XXI/166/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki PDFXXI-166-2020.pdf (3,73MB)
XXI/167/2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFXXI-167-2020.pdf (1,70MB)
XXI/168/2020 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki PDFXXI-168-2020.pdf (2,79MB)
XXI/169/2020 Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka "Skrzacik" w Rudnikach PDFXXI-169-2020.pdf (1,82MB)


Sesja Nr XXII z dnia 27-10-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXII/170/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/163/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania PDFXXII-170-2020.pdf (1 007,39KB)
XXII/171/2020 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty PDFXXII-171-2020.pdf (744,36KB)
XXII/172/2020 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za na gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki PDFXXII-172-2020.pdf (31,76MB)
XXII/173/2020 Uchwała w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Rudniki PDFXXII-173-2020.pdf (630,52KB)
XXII/174/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXXII-174-2020.pdf (4,02MB)
XXII/175/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowych z budżetu w 2020 roku" PDFXXII-175-2020.pdf (2,32MB)
XXII/176/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXXII-176-2020.pdf (1,52MB)
XXII/177/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy PDFXXII-177-2020.pdf (271,05KB)
XXII/178/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku "Skrzacik" w Rudnikach PDFXXII-178-2020.pdf (557,25KB)
XXII/179/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2021-2025" PDFXXII-179-2020.pdf (3,22MB)


Sesja Nr XXIII z dnia 26.11.2020 r.

XXIII/180/2020: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXIII-180-2020.pdf (3,90MB)
XXIII/181/2020: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - PDFXXIII-181-2020.pdf (619,25KB)
XXIII/182/2020: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Kierunek: Europa!" w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna - PDFXXIII-182-2020.pdf (295,70KB)
XXIII/183/2020: Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" - PDFXXIII-183-2020.pdf (2,89MB)
XXIII/184/2020: Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki - PDFXXIII-184-2020.pdf (3,93MB)
XXIII/185/2020: Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - PDFXXIII-185-2020.pdf (3,22MB)
XXIII/186/2020: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - PDFXXIII-186-2020.pdf (300,55KB)
XXIII/187/2020: Uchwała w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Rudniki - PDFXXIII-187-2020.pdf (351,89KB)
 

Sesja Nr XXIV z dnia 15.12.2020 r.

XXIV/188/2020: Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu p.n. "Dostępna Szkoła" - PDFXXIV-188-2020.pdf (308,92KB)
XXIV/189/2020: Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/315/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania oraz uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniającej uchwałę Nr XL/315/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - PDFXXIV-189-2020.pdf (428,34KB)
XXIV/190/2020: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXIV-190-2020.pdf (3,97MB)
XXIV/191/2020: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - PDFXXIV-191-2020.pdf (743,02KB)
XXIV/192/2020: Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 - PDFXXIV-192-2020.pdf (4,64MB)
XXIV/193.2020: Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok - PDFXXIV-193-2020.pdf (22,73MB)

Sesja Nr XXV z dnia 29.12.2020 r.

XXV/194/2020: Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Wójta Gminy Rudniki do zawarcia niniejszego porozumienia - PDFXXV-194-2020.pdf (784,93KB)
XXV/195/2020: Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rudniki na lata 2021-2022 - PDFXXV-195-2020.pdf (2,45MB)
XXV/196/2020: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - PDFXXV-196-2020.pdf (7,11MB)
XXV/197/2020: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXV-197-2020.pdf (3,95MB)
XXV/198/2020: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - PDFXXV-198-2020.pdf (355,41KB)
XXV/199/2020: Uchwała w sprawie zmiany uchwały XII/84/2019 Rady Gminy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia programu pn.: "Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki" - PDFXXV-199-2020.pdf (597,28KB)
XXV/200/2020: Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudniki - PDFXXV-200-2020.pdf (772,84KB)