Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6721.1-3.2018                                                                            
                                                                                                                                               Rudniki, dnia 11.07.2019 r.

           

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwał:

 • Nr XXXV/256/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Nr XXXV/257/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Nr XXXV/258/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Jaworzno Bankowe),
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Faustianka),
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Żytniów)

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki
w godzinach pracy urzędu. Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą także na stronie internetowej http://bip.rudniki.pl/998/1008/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.html w zakładce ROK 2019.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 24 lipca 2019 r. w sali narad w Urzędzie Gminy
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A

 • godz. 12ºº - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Jaworzno Bankowe),
 • godz. 13ºº- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Faustianka),
 • godz. 14ºº- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Żytniów).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rudniki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rudniki.

                                                                                                                                                         WÓJT
                                                                                                                                             /-/ Grzegorz Domański

          

Załącznik nr 1 – informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Wójta Gminy Rudniki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, ponadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest:
  Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach:
  e-mail: iod@rudniki.pl , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.