Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2019

Sesja Nr V z dnia 22-01-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
V/24/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Rudniki PDFUV-24-2019.pdf (2,17MB)
V/25/2019 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2019r. PDFUV-25-2019.pdf (872,19KB)
V/26/2019 Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata  PDFUV-26-2019.pdf (285,61KB)
V/27/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUV-27-2019.pdf (3,13MB)
V/28/2019 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUV-28-2019.pdf (1,23MB)
V/29/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUV-29-2019.pdf (530,77KB)

 

Sesja Nr VI z dnia 19-03-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
VI/30/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2019 roku PDFUVI-30-2019.pdf (841,89KB)
VI/31/2019 Uchwała w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych PDFUVI-31-2019.pdf (480,92KB)
VI/32/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFUVI-32-2019.pdf (197,40KB)
VI/33/2019 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty PDFUVI-33-2019.pdf (902,20KB)
VI/34/2019 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy PDFUVI-34-2019.pdf (304,65KB)
VI/35/2019 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFUVI-35-2019.pdf (153,86KB)
VI/36/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUVI-36-2019.pdf (3,26MB)
VI/37/2019 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUVI-37-2019.pdf (1,22MB)
VI/38/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUVI-38-2019.pdf (936,76KB)
VI/39/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Healthier School" w ramach programu Erasmus+, akcja Partnerstwa strategicznego szkół PDFUVI-39-2019.pdf (216,83KB)
VI/40/2019 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy PDFUVI-40-2019.pdf (353,28KB)

 

Sesja Nr VII z dnia 23-04-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
VII/41/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUVII-41-2019.pdf (3,20MB)
VII/42/2019 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUVII-42-2019.pdf (1,80MB)
VII/43/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUVII-43-2019.pdf (1,29MB)
VII/44/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok PDFUVII-44-2019.pdf (1,92MB)
VII/45/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" PDFUVII-45-2019.pdf (238,73KB)
VII/46/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" PDFUVII-46-2019.pdf (261,03KB)
VII/47/2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki PDFUVII-47-2019.pdf (286,61KB)


Sesja Nr VIII z dnia 28-05-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
VIII/48/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę p.o. dyrektora PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFUVIII-48-2019.pdf (423,85KB)
VIII/49/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę p.o. dyrektora PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFUVIII-49-2019.pdf (440,16KB)
VIII/50/2019 Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFUVIII-50-2019.pdf (175,20KB)
VIII/51/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUVIII-51-2019.pdf (187,96KB)
VIII/52/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUVIII-52-2019.pdf (3,03MB)
VIII/53/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUVIII-53-2019.pdf (452,70KB)


Sesja Nr IX z dnia 21-06-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
IX/54/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania PDFUIX-54-2019.pdf (141,57KB)
IX/55/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok PDFUIX-55-2019.pdf (160,66KB)
IX/56/2019 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok PDFUIX-56-2019.pdf (192,06KB)
IX/57/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kluczbork a Gminą Rudniki w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego PDFUIX-57-2019.pdf (1,16MB)
IX/58/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUIX-58-2019.pdf (3,35MB)
IX/59/2019 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUIX-59-2019.pdf (1,51MB)
IX/60/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUIX-60-2019.pdf (810,36KB)
IX/61/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych PDFUIX-61-2019.pdf (226,76KB)
IX/62/2019 Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach PDFUIX-62-2019.pdf (1,02MB)
IX/63/2019 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Rudniki PDFUIX-63-2019.pdf (613,16KB)
IX/64/2019 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne PDFUIX-64-2019.pdf (272,07KB)
IX/65/2019 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy PDFUIX-65-2019.pdf (173,24KB)
IX/66/2019 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy PDFUIX-66-2019.pdf (371,57KB)
IX/67/2019 Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego PDFUIX-67-2019.pdf (598,93KB)

 

Sesja Nr X z dnia 13-08-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
X/68/2019 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników PDFUX-68-2019.pdf (208,60KB)
X/69/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki PDFUX-69-2019.pdf (1,30MB)
X/70/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Rudniki PDFUX-70-2019.pdf (179,88KB)
X/71/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUX-71-2019.pdf (3,39MB)
X/72/2019 Uchwała w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUX-72-2019.pdf (1,51MB)
X/73/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUX-73-2019.pdf (875,39KB)
X/74/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego w zakresie wyłonienia wykonawcy na prowadzenie audytu wewnętrznego PDFUX-74-2019.pdf (539,38KB)
X/75/2019 Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego PDFUX-75-2019.pdf (437,74KB)


Sesja Nr XI z dnia 03-09-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XI/76/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUXI-76-2019.pdf (3,20MB)
XI/77/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUXI-77-2019.pdf (373,97KB)
XI/78/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród PDFUXI-78-2019.pdf (603,31KB)


Sesja Nr XII z dnia 15-10-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XII/79/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do rewealizacji projektu pn. "Healthier School" w ramach programu Erasmus+, akcja Partnerstwa strategicznego szkół. PDFUXII-79-2019.pdf (217,99KB)
XII/80/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXII-80-2019.pdf (4,30MB)
XII/81/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXII-81-2019.pdf (4,26MB)
XII/82/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXII-82-2019.pdf (4,13MB)
XII/83/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn.Opolska Karta Rodziny i Seniora PDFUXII-83-2019.pdf (251,44KB)
XII/84/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pn. "Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki" PDFUXII-84-2019.pdf (460,45KB)
XII/85/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw, parków oraz kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012" PDFUXII-85-2019.pdf (2,13MB)
XII/86/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych PDFUXII-86-2019.pdf (1,06MB)
XII/87/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławnika PDFUXII-87-2019.pdf (156,71KB)
XII/88/2019 Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudniki PDFUXII-88-2019.pdf (13,81MB)
XII/89/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUXII-89-2019.pdf (3,68MB)
XII/90/2019 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUXII-90-2019.pdf (1,60MB)
XII/91/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUXII-91-2019.pdf (1 007,60KB)


Sesja Nr XIII z dnia 26-11-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIII/92/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXIII-92-2019.pdf (283,81KB)
XIII/93/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUXIII-93-2019.pdf (4,48MB)
XIII/94/2019 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku" PDFUXIII-94-2019.pdf (2,02MB)
XIII/95/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUXIII-95-2019.pdf (1,16MB)
XIII/96/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Healther School" w ramach programu Erasmus+, akcja Partnerstwa strategicznego szkół PDFUXIII-96-2019.pdf (429,64KB)
XIII/97/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych PDFUXIII-97-2019.pdf (466,89KB)
XIII/98/2019 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych PDFUXIII-98-2019.pdf (684,79KB)
XIII/99/2019 Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego PDFUXIII-99-2019.pdf (258,31KB)
XIII/100/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" PDFUXIII-100-2019.pdf (2,42MB)
XIII/101/2019 Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudniki PDFUXIII-101-2019.pdf (1,72MB)
XIII/102/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rudniki" PDFUXIII-102-2019.pdf (293,32KB)
XIII/103/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rudniki PDFUXIII-103-2019.pdf (1,90MB)


Sesja Nr XIV z dnia 10-12-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIV/104/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUXIV-104-2019.pdf (348,78KB)
XIV/105/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUXIV-105-2019.pdf (4,25MB)
XIV/106/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 PDFUXIV-106-2019.pdf (4,32MB)
XIV/107/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok PDFUXIV-107-2019.pdf (19,81MB)
XIV/108/2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rudniki PDFUXIV-108-2019.pdf (255,40KB)
XIV/109/2019 Uchwała w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rudniki PDFUXIV-109-2019.pdf (332,67KB)


Sesja Nr XV z dnia 30-12-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XV/110/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok PDFUXV-110-2019.pdf (6,79MB)
XV/111/2019 Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Rudniki w ramach procedury repatriacyjnej określonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia PDFUXV-111-2019.pdf (388,60KB)
XV/112/2019 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rudniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków PDFUXV-112-2019.pdf (3,11MB)
XV/113/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej PDFUXV-113-2019.pdf (334,26KB)
XV/114/2019 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2019/2020 PDFUXV-114-2019.pdf (253,29KB)
XV/115/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUXV-115-2019.pdf (4,11MB)
XV/116/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUXV-116-2019.pdf (244,73KB)
XV/117/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFUXV-117-2019.pdf (2,23MB)