Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018, poz. 2081 z póź.zm.) ”Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym.

Konsultacje przeprowadzono dwukrotnie:

I - w terminie od 04.09.2018r. do dnia 30.09.2018r.
II - w terminie od 05.11.2018r. do dnia 26.11.2018r.

poprzez zamieszczenie ww. projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich 21 sołectwach w gminie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Rudniki.

Uwagi i opinie do projektu programu można było zgłaszać do dnia 26 listopada 2018r.

Uwagi i wnioski można było składać:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: srodowisko@rudniki.pl.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.