Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@rudniki.pl  i nr tel. 34-3595072 w 11
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit e RODO,
  • wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny
 11. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest wymóg ustawowy lub umowny lub jest warunkiem zawarcia umowy,
 • dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.