Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Rudniki, dn. 31.10.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych projektów dokumentów.

Zakres prognozy uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki w Referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - Pokój Nr 6 /parter/.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: srodowisko@rudniki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rudniki.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej, tj. do dnia 26.11.2018r

 Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Załaczniki:
PDF01_Prognoza_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf (1,09MB)
PDF01_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf (3,06MB)