Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Rudniki, dnia 03.09.2018

WÓJT GMINY RUDNIKI

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  RUDNIKI

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki w Referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - Pokój Nr 6 /parter/ lub dostępny poniżej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: gmina@rudniki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rudniki.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej (tj. do dnia 5-10-2018 r.). Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

/-/ Wójt
Andrzej Pyziak


Załączniki:
PDFProjekt Programu Ochrony Środowiska (3,03MB)
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska (251,29KB)