Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

Minister właściwy do spraw gospodarki z siedzibą w Warszawie (00-507) pl. Trzech Krzyży 3/5 prowadzący w systemie teleinformatycznym  Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”,

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ gminy (Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej) administratorem jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 12A 46-325 Rudniki.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem właściwym do spraw gospodarki można się skontaktować poprzez adres email: , formularz kontaktowy pod adresem: www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/ lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Wójtem Gminy Rudniki można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister właściwy do spraw gospodarki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Wójt Gminy Rudniki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

ODBIORCY DANYCH

W celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Wnioski oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat. Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do CEIDG wprowadzane są przez następujące organy:

  • organ gminy, który przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
  • ministra właściwego do spraw gospodarki, który prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.