Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2018

Sesja Nr XXXII z dnia 05-01-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXII/232/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stałych PDFUXXXII-232-2018.pdf (102,19KB)
XXXII/233/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXII-233-2018.zip (3,37MB)
XXXII/234/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXII-234-2018.pdf (599,86KB)
XXXII/235/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXII-235-2018.pdf (135,10KB)


Sesja Nr XXXIII z dnia 27-02-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXIII/236/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki PDFUXXXIII-236-2018.pdf (35,39MB)
XXXIII/237/2018 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2018 r. PDFUXXXIII-237-2018.pdf (282,53KB)
XXXIII/238/2018 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFUXXXIII-238-2018.pdf (99,05KB)
XXXIII/239/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXIII-239-2018.zip (3,36MB)
XXXIII/240/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXIII-240-2018.pdf (595,97KB)
XXXIII/241/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXIII-241-2018.pdf (136,59KB)
XXXIII/242/2018 Uchwała w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021” PDFUXXXIII-242-2018.pdf (225,01KB)


Sesja Nr XXXIV z dnia 27-03-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXIV/243/2018 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki PDFUXXXIV-243-2018.pdf (185,73KB)
XXXIV/244/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFUXXXIV-244-2018.pdf (205,82KB)
XXXIV/245/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUXXXIV-245-2018.pdf (201,02KB)
XXXIV/246/2018 Uchwała w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFUXXXIV-246-2018.pdf (104,28KB)
XXXIV/247/2018 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego PDFUXXXIV-247-2018.pdf (104,62KB)
XXXIV/248/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród PDFUXXXIV-248-2018.pdf (104,51KB)
XXXIV/249/2018 Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody PDFUXXXIV-249-2018.pdf (121,55KB)
XXXIV/250/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki w 2018 roku PDFUXXXIV-250-2018.pdf (206,03KB)
XXXIV/251/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXIV-251-2018.zip (3,36MB)
XXXIV/252/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXIV-252-2018.pdf (602,20KB)
XXXIV/253/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXIV-253-2018.pdf (129,66KB)


Sesja Nr XXXV z dnia 22-05-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXV/254/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok PDFUXXXV-254-2018.pdf (539,44KB)
XXXV/255/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Faustiance PDFUXXXV-255-2018.pdf (102,44KB)
XXXV/256/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXXXV-256-2018.pdf (1,30MB)
XXXV/257/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXXXV-257-2018.pdf (2,75MB)
XXXV/258/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXXXV-258-2018.pdf (1,20MB)
XXXV/259/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki PDFUXXXV-259-2018.pdf (103,74KB)
XXXV/260/2018 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFUXXXV-260-2018.pdf (104,53KB)
XXXV/261/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXV-261-2018.zip (3,36MB)
XXXV/262/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXV-262-2018.pdf (634,32KB)
XXXV/263/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXV-263-2018.pdf (143,25KB)
XXXV/264/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok PDFUXXXV-264-2018.pdf (98,27KB)
XXXV/265/2018 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok PDFUXXXV-265-2018.pdf (100,35KB)


Sesja Nr XXXVI z dnia 26-06-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXVI/266/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFUXXXVI-266-2018.pdf (192,89KB)
XXXVI/267/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do programu wieloletniego „Niepodległa” ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 PDFUXXXVI-267-2018.pdf (99,62KB)
XXXVI/268/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej PDFUXXXVI-268-2018.pdf (71,49KB)
XXXVI/269/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki" PDFUXXXVI-269-2018.pdf (230,74KB)
XXXVI/270/2018 Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFUXXXVI-270-2018.pdf (99,84KB)
XXXVI/271/2018 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki PDFUXXXVI-271-2018.pdf (923,26KB)
XXXVI/272/2018 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rudniki PDFUXXXVI-272-2018.pdf (105,82KB)
XXXVI/273/2018 Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Rudniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFUXXXVI-273-2018.pdf (106,04KB)
XXXVI/274/2018 Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudniki PDFUXXXVI-274-2018.pdf (107,98KB)
XXXVI/275/2018 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki PDFUXXXVI-275-2018.pdf (371,16KB)
XXXVI/276/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXVI-276-2018.zip (3,36MB)
XXXVI/277/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXVI-277-2018.pdf (666,53KB)
XXXVI/278/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXVI-278-2018.pdf (146,29KB)


Sesja Nr XXXVII z dnia 28-08-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXVII/279/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na rok 2018 pn. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Rudniki PDFUXXXVII-279-2018.pdf (208,45KB)
XXXVII/280/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Faustiance PDFUXXXVII-280-2018.pdf (103,16KB)
XXXVII/281/2018 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej PDFUXXXVII-281-2018.pdf (104,03KB)
XXXVII/282/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXVII-282-2018.zip (3,36MB)
XXXVII/283/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXVII-283-2018.pdf (666,09KB)
XXXVII/284/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXVII-284-2018.pdf (135,18KB)
XXXVII/285/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXXXVII-285-2018.pdf (101,89KB)
XXXVII/286/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXXXVII-286-2018.pdf (100,61KB)

 
Sesja Nr XXXVIII z dnia 05-10-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXVIII/287/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki PDFUXXXVIII-287-2018.pdf (231,46KB)
XXXVIII/288/2018 Uchwała w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych PDFUXXXVIII-288-2018.pdf (172,63KB)
XXXVIII/289/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXVIII-289-2018.zip (3,36MB)
XXXVIII/290/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXVIII-290-2018.pdf (660,59KB)
XXXVIII/291/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXVIII-291-2018.pdf (136,26KB)
XXXVIII/292/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki PDFUXXXVIII-292-2018.pdf (180,71KB)


Sesja Nr XXXIX z dnia 06-11-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXIX/293/2018 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki PDFUXXXIX-293-2018.pdf (115,95KB)
XXXIX/294/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” PDFUXXXIX-294-2018.pdf (219,12KB)
XXXIX/295/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXIX-295-2018.zip (3,36MB)
XXXIX/296/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUXXXIX-296-2018.pdf (668,22KB)
XXXIX/297/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUXXXIX-297-2018.pdf (139,13KB)


Sesja Nr I z dnia 19-11-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
I/1/2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki PDFUI-1-2018.pdf (127,08KB)
I/2/2018 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudniki PDFUI-2-2018.pdf (95,54KB)


Sesja Nr II z dnia 27-11-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
II/3/2018 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki PDFUII-3-2018.pdf (100,25KB)
II/4/2018 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta Gminy Rudniki PDFUII-4-2018.pdf (101,65KB)
II/5/2018 Uchwała w sprawie składów osobowych komisji stałych PDFUII-5-2018.pdf (109,47KB)


Sesja Nr III z dnia 11-12-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
III/6/2018 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUIII-6-2018.pdf (103,24KB)
III/7/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki "Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym" na lata 2019-2023 PDFUIII-7-2018.pdf (207,25KB)
III/8/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki PDFUIII-8-2018.pdf (245,48KB)
III/9/2018 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUIII-9-2018.pdf (206,13KB)
III/10/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty PDFUIII-10-2018.pdf (106,99KB)
III/11/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki PDFUIII-11-2018.pdf (541,04KB)
III/12/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018 - 2022 z perspektywą na rok 2025" PDFUIII-12-2018.pdf (4,23MB)
III/13/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUIII-13-2018.pdf (3,71MB)
III/14/2018 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku" PDFUIII-14-2018.pdf (659,07KB)
III/15/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUIII-15-2018.pdf (127,09KB)
III/16/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 PDFUIII-16-2018.pdf (3,72MB)
III/17/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok PDFUIII-17-2018.pdf (4,38MB)


Sesja Nr IV z dnia 28-12-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
IV/18/2018 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Rudniki PDFUIV-18-2018.pdf (7,46MB)
IV/19/2018 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUIV-19-2018.pdf (103,58KB)
IV/20/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok PDFUIV-20-2018.pdf (554,30KB)
IV/21/2018 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. PDFUIV-21-2018.pdf (107,42KB)
IV/22/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUIV-22-2018.pdf (3,71MB)
IV/23/2018 Uchwała w sprawie likwidacji Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFUIV-23-2018.pdf (107,83KB)