Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

16 marca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.  2016 poz. 352). Ustawa ta określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania a także zasady ustalania opłat

Definicja ponownego wykorzystania informacji zawarta jest w art. 2 ust. 2 tej ustawy.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudniki www.bip.rudniki.pl
 2. umieszczona w serwisie internetowym www.rudniki.pl
 3. przekazania na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudniki:

Jeżeli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ja zamieścić w tekście w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia
 • poinformować, że organ zobowiązany do udostępniania informacji nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystanie

Ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ustawa określa ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, które wynikają m.in.:

 1. z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy
 3. z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania następuje na wniosek wówczas gdy:

 1. Informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. Wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały określone

Wniosek zawiera dane w szczególności określone w art. 21 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków z pouczeniem, ze nie usunięcie w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. W takim przypadku wniosek rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na wnioskodawcę może być nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłat

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić o przyjęciu oferty albo złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku otrzymania sprzeciwu w drodze decyzji rozstrzyga się  o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

W zakresie nieuregulowanych ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystania informacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz 23 z późn. zm.), z tym, że odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz.U. 2012 poz 270 z poźn. zm) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Zasady odpowiedzialności

Urząd Gminy w Rudnikach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępniane informacji przez podmioty powtórnie jej wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.