Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2016

Sesja Nr XIII z dnia 18-03-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIII/97/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016 PDFUXIII-97-2016.pdf (207,84KB)
XIII/98/2016 Uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFUXIII-98-2016.pdf (108,62KB)
XIII/99/2016 Uchwała w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie utworzenia w budżecie państwa zasiłków wyrównawczych dla gmin w okresie przejściowym w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach PDFUXIII-99-2016.pdf (192,88KB)
XIII/100/2016 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej PDFUXIII-100-2016.pdf (100,84KB)
XIII/101/2016 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFUXIII-101-2016.pdf (98,46KB)
XIII/102/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXIII-102-2016.pdf (541,40KB)
XIII/103/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXIII-103-2016.pdf (163,37KB)
XIII/104/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXIII-104-2016.zip (480,92KB)

Sesja Nr XIV z dnia 17-05-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIV/105/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016 - 2026 PDFUXIV-105-2016.pdf (1,01MB)
XIV/106/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rudniki na lata 2016 - 2020 PDFUXIV-106-2016.pdf (488,50KB)
XIV/107/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018" PDFUXIV-107-2016.pdf (1,16MB)
XIV/108/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok PDFUXIV-108-2016.pdf (214,05KB)
XIV/109/2016 Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej PDFUXIV-109-2016.pdf (98,87KB)
XIV/110/2016 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXIV-110-2016.pdf (101,47KB)
XIV/111/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXIV-111-2016.pdf (549,85KB)
XIV/112/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXIV-112-2016.pdf (160,61KB)
XIV/113/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXIV-113-2016.zip (224,86KB)
XIV/114/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego PDFUXIV-114-2016.pdf (190,57KB)

Sesja Nr XV z dnia 21-06-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XV/115/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok PDFUXV-115-2016.pdf (96,02KB)
XV/116/2016 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok PDFUXV-116-2016.pdf (99,24KB)
XV/117/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXV-117-2016.pdf (135,65KB)
XV/118/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXV-118-2016.pdf (548,57KB)
XV/119/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXV-119-2016.zip (225,98KB)
XV/120/2016 Uchwała w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej PDFUXV-120-2016.pdf (99,72KB)

Sesja Nr XVI z dnia 17-08-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVI/121/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 PDFUXVI-121-2016.pdf (240,34KB)
XVI/122/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki” PDFUXVI-122-2016.pdf (1,64MB)
XVI/123/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXVI-123-2016.pdf (136,22KB)
XVI/124/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXVI-124-2016.pdf (550,10KB)
XVI/125/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXVI-125-2016.zip (228,49KB)
XVI/126/2016 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXVI-126-2016.pdf (99,77KB)
XVI/127/2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki PDFUXVI-127-2016.pdf (195,66KB)

Sesja Nr XVII z dnia 29-09-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVII/128/2016 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”. PDFUXVII-128-2016.pdf (123,91KB)
XVII/129/2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku PDFUXVII-129-2016.pdf (109,53KB)
XVII/130/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/110/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXVII-130-2016.pdf (102,12KB)
XVII/131/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXVII-131-2016.pdf (134,70KB)
XVII/132/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXVII-132-2016.pdf (645,65KB)
XVII/133/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXVII-133-2016.zip (230,14KB)
XVII/134/2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "JuniorSport" PDFUXVII-134-2016.pdf (99,21KB)

Sesja Nr XVIII z dnia 28-10-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVIII/135/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 PDFUXVIII-135-2016.pdf (113,67KB)
XVIII/136/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki PDFUXVIII-136-2016.pdf (254,31KB)
XVIII/137/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFUXVIII-137-2016.pdf (208,57KB)
XVIII/138/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXVIII-138-2016.pdf (646,51KB)
XVIII/139/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXVIII-139-2016.pdf (136,81KB)
XVIII/140/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXVIII-140-2016.zip (489,85KB)
XVIII/141/2016 Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym PDFUXVIII-141-2016.pdf (103,98KB)

Sesja Nr XIX z dnia 29-11-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIX/142/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok PDFUXIX-142-2016.pdf (220,00KB)
XIX/143/2016 Uchwała w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Komprachcice, Rady Gminy Dąbrowa oraz Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic gmin: Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Dąbrowa, Prószków. PDFUXIX-143-2016.pdf (105,25KB)
XIX/144/2016 Uchwała w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów PDFUXIX-144-2016.pdf (191,67KB)
XIX/145/2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUXIX-145-2016.pdf (645,85KB)
XIX/146/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki PDFUXIX-146-2016.pdf (262,93KB)
XIX/147/2016 Uchwała w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFUXIX-147-2016.pdf (100,76KB)
XIX/148/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXIX-148-2016.pdf (124,96KB)
XIX/149/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" ZIPUXIX-149-2016.zip (232,19KB)

Sesja Nr XX z dnia 28-12-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XX/150/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok PDFUXX-150-2016.pdf (1,03MB)
XX/151/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFUXX-151-2016.pdf (103,83KB)
XX/152/2016 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2017 rok PDFUXX-152-2016.pdf (283,68KB)
XX/153/2016 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" PDFUXX-153-2016.pdf (609,26KB)
XX/154/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok PDFUXX-154-2016.pdf (127,33KB)
XX/155/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXX-155-2016.zip (488,40KB)
XX/156/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok PDFUXX-156-2016.pdf (3,68MB)
XX/157/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 ZIPUXX-157-2016.zip (490,46KB)