Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury

INFORMACJA
o rejestrze instytucji kultury

oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudniki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2012 r. poz. 406/, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r. poz. 189/.

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r., poz. 189/.

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudniki:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury w załączeniu).
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zm./.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudniki:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudniki prowadzi Referat Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki, tel. 34) 35 95 072 w. 14, godziny urzędowania: wtorek i czwartek 7:30 - 16:00 i poniedziałek, środa, piątek 7:30 – 15.00.
 2. Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
 7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
PDFREJESTR INSTYTUCJI KULTURY (199,60KB)  
PDFZ20-2016.pdf (183,72KB) - Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki z dnia 25-02-2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Rudniki
DOCXwniosek o dokonanie zmian.docx (14,90KB)  
DOCXwniosek o odpis.docx (15,02KB)  
DOCXodpis skrócony.docx (15,19KB)  
DOCXodpis pełny.docx (18,17KB)