Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2015

Sesja Nr IV z dnia 03-02-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
IV/15/2015 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. „Zarzadzanie drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rudniki” ZIPUIV-15-2015.zip (152,69KB)
IV/16/2015 Uchwała w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Krzepice PDFUIV-16-2015.pdf (13,78KB)
IV/17/2015 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeziny dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości PDFUIV-17-2015.pdf (150,63KB)
IV/18/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUIV-18-2015.zip (174,53KB)
IV/19/2015 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” PDFUIV-19-2015.pdf (335,60KB)
IV/20/2015 Uchwała w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. PDFUIV-20-2015.pdf (124,69KB)
IV/21/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pn. „Karta Dużej Rodziny 3+ w Gminie Rudniki” PDFUIV-21-2015.pdf (37,75KB)
IV/22/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki PDFUIV-22-2015.pdf (92,95KB)

Sesja Nr V z dnia 03-03-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
V/23/2015 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Rudniki PDFUV-23-2015.pdf (57,73KB)
V/24/2015 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rudniki PDFUV-24-2015.pdf (185,56KB)
V/25/2015 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. PDFUV-25-2015.pdf (99,52KB)
V/26/2015 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUV-26-2015.pdf (93,24KB)
V/27/2015 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rudniki PDFUV-27-2015.pdf (96,64KB)
V/28/2015 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki PDFUV-28-2015.pdf (783,91KB)
V/29/2015 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFUV-29-2015.pdf (22,08KB)
V/30/2015 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” PDFUV-30-2015.pdf (338,32KB)
V/31/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUV-31-2015.pdf (108,00KB)
V/32/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUV-32-2015.zip (193,18KB)
V/33/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowy Wsi przez Sołectwo Julianpol PDFUV-33-2015.pdf (21,58KB)
V/34/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi”  

Sesja Nr VI z dnia 05-05-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
VI/35/2015 Uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy o kierunkach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki PDFUVI-35-2015.pdf (23,14KB)
VI/36/2015 Uchwała w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Rudniki PDFUVI-36-2015.pdf (93,48KB)
VI/37/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. MultiSport PDFUVI-37-2015.pdf (22,31KB)
VI/38/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFUVI-38-2015.pdf (24,74KB)
VI/39/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” PDFUVI-39-2015.pdf (25,57KB)
PDFZUVI-39-2015.pdf (1,38MB)
VI/40/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok PDFUVI-40-2015.pdf (54,91KB)
VI/41/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2015 PDFUVI-41-2015.pdf (188,82KB)
VI/42/2015 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” PDFUVI-42-2015.pdf (335,92KB)
VI/43/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUVI-43-2015.pdf (118,17KB)
VI/44/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUVI-44-2015.zip (193,79KB)

Sesja Nr VII z dnia 26-06-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
VII/45/2015 Uchwała w sprawie członkostwa Gminy Rudniki w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” PDFUVII-45-2015.pdf (17,33KB)
VII/46/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 PDFUVII-46-2015.pdf (351,25KB)
VII/47/2015 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych PDFUVII-47-2015.pdf (909,19KB)
VII/48/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015 – 2020” PDFUVII-48-2015.pdf (21,05KB)
PDFZUVII-48-2015.pdf (123,81KB)
VII/49/2015 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę PDFUVII-49-2015.pdf (187,88KB)
VII/50/2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok PDFUVII-50-2015.pdf (20,70KB)
VII/51/2015 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok PDFUVII-51-2015.pdf (21,13KB)
VII/52/2015 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” PDFUVII-52-2015.pdf (347,59KB)
VII/53/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUVII-53-2015.pdf (107,99KB)
VII/54/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUVII-54-2015.zip (199,97KB)
VII/55/2015 Uchwała wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne PDFUVII-55-2015.pdf (26,47KB)
VII/56/2015 Uchwała przystąpienia do Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Książki naszych marzeń” PDFUVII-56-2015.pdf (25,03KB)

Sesja Nr VIII z dnia 31-08-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
VIII/57/2015 Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników PDFUVIII-57-2015.pdf (193,01KB)
VIII/58/2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Rudniki PDFUVIII-58-2015.pdf (211,56KB)
VIII/59/2015 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" PDFUVIII-59-2015.pdf (333,89KB)
VIII/60/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUVIII-60-2015.pdf (126,02KB)
VIII/61/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUVIII-61-2015.zip (552,00KB)

Sesja Nr IX z dnia 13-10-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
IX/62/2015 Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016 - 2019 PDFUIX-62-2015.pdf (275,97KB)
IX/63/2015 Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016 - 2019 PDFUIX-63-2015.pdf (193,23KB)
IX/64/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk" PDFUIX-64-2015.pdf (193,62KB)
IX/65/2015 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" PDFUIX-65-2015.pdf (421,31KB)
IX/66/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUIX-66-2015.zip (562,86KB)
IX/67/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUIX-67-2015.pdf (142,19KB)
IX/68/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Sztuka europejska” PDFUIX-68-2015.pdf (196,88KB)

Sesja Nr X z dnia 14-11-2015 r.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2015 r. nie podjęto żadnych uchwał.

Sesja Nr XI z dnia 27-11-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XI/69/2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa PDFUXI-69-2015.pdf (380,57KB)
XI/70/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”; projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” PDFUXI-70-2015.pdf (193,51KB)
XI/71/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania PDFUXI-71-2015.pdf (280,80KB)
XI/72/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki PDFUXI-72-2015.pdf (295,10KB)
XI/73/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFUXI-73-2015.pdf (246,73KB)
XI/74/2015 Uchwała w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018” PDFUXI-74-2015.pdf (355,06KB)
XI/75/2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki PDFUXI-75-2015.pdf (536,53KB)
XI/76/2015 Uchwała w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFUXI-76-2015.pdf (197,09KB)
XI/77/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUXI-77-2015.pdf (90,66KB)
XI/78/2015 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty PDFUXI-78-2015.pdf (94,03KB)
XI/79/2015 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki PDFUXI-79-2015.pdf (553,67KB)
XI/80/2015 Uchwała w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych PDFUXI-80-2015.pdf (102,64KB)
XI/81/2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku PDFUXI-81-2015.pdf (99,71KB)
XI/82/2015 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego PDFUXI-82-2015.pdf (1,38MB)
XI/83/2015 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" PDFUXI-83-2015.pdf (421,90KB)
XI/84/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUXI-84-2015.pdf (135,54KB)
XI/85/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXI-85-2015.zip (239,79KB)

Sesja Nr XII z dnia 29-12-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XII/86/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok PDFUXII-86-2015.pdf (288,10KB)
XII/87/2015 Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły PDFUXII-87-2015.pdf (99,71KB)
XII/88/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” PDFUXII-88-2015.pdf (191,62KB)
XII/89/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok PDFUXII-89-2015.pdf (239,39KB)
XII/90/2015 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2016 rok PDFUXII-90-2015.pdf (220,75KB)
XII/91/2015 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy PDFUXII-91-2015.pdf (195,48KB)
XII/92/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFUXII-92-2015.pdf (91,91KB)
XII/93/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXII-93-2015.zip (237,38KB)
XII/94/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok PDFUXII-94-2015.pdf (2,93MB)
XII/95/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 ZIPUXII-95-2015.zip (220,64KB)
XII/96/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025 PDFUXII-96-2015.pdf (192,34KB)
PDFZUXII-96-2015.pdf (4,46MB)