Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2014

Sesja Nr XXX z dnia 14-02-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXX/246/2014 Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno PDFUXXX-246-2014.pdf (26,06KB)
XXX/247/2014 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie PDFUXXX-247-2014.pdf (12,63KB)
XXX/248/2014 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów PDFUXXX-248-2014.pdf (87,97KB)
XXX/249/2014 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 PDFUXXX-249-2014.pdf (93,48KB)
XXX/250/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020 PDFUXXX-250-2014.pdf (42,38KB)
XXX/251/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUXXX-251-2014.pdf (334,67KB)
XXX/252/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. PDFUXXX-252-2014.pdf (136,86KB)
XXX/253/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXX-253-2013.zip (97,37KB)
XXX/254/2014 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFUXXX-254-2014.pdf (21,98KB)

Sesja Nr XXXI z dnia 08-04-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXI/255/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora PDFUXXXI-255-2014.pdf (28,12KB)
XXXI/256/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi” PDFUXXXI-256-2014.pdf (42,62KB)
XXXI/257/2014 Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFUXXXI-257-2014.pdf (96,20KB)
XXXI/258/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUXXXI-258-2014.pdf (340,90KB)
XXXI/259/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFUXXXI-259-2014.pdf (145,75KB)
XXXI/260/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXI-260-2014.zip (115,80KB)
XXXI/261/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok PDFUXXXI-261-2014.pdf (45,33KB)
XXXI/262/2014 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych PDFUXXXI-262-2014.pdf (1,19MB)
XXXI/263/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” ZIPUXXXI-263-2014.zip (232,25KB)
XXXI/264/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2014 PDFUXXXI-264-2014.pdf (194,59KB)
XXXI/265/2014 Uchwała w przedmiocie przystąpienia gminy Rudniki jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej PDFUXXXI-265-2014.pdf (43,08KB)
XXXI/266/2014 Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy PDFUXXXI-266-2014.pdf (13,43KB)
XXXI/267/2014 Uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy PDFUXXXI-267-2014.pdf (14,52KB)

Sesja Nr XXXII z dnia 30-05-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXII/268/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX /236/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok PDFUXXXII-268-2014.pdf (49,60KB)
XXXII/269/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUXXXII-269-2014.pdf (341,95KB)
XXXII/270/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFUXXXII-270-2014.pdf (131,90KB)
XXXII/271/2014 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXII-271-2014.zip (198,21KB)

Sesja Nr XXXIII z dnia 24-06-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXIII/272/2014 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłaty PDFUXXXIII-272-2014.pdf (91,79KB)
XXXIII/273/2014 Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFUXXXIII-273-2014.pdf (90,64KB)
XXXIII/274/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami PDFUXXXIII-274-2014.pdf (24,85KB)
XXXIII/275/2014 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFUXXXIII-275-2014.pdf (102,01KB)
XXXIII/276/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok PDFUXXXIII-276-2014.pdf (20,87KB)
XXXIII/277/2014 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok PDFUXXXIII-277-2014.pdf (21,16KB)
XXXIII/278/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUXXXIII-278-2014.pdf (350,53KB)
XXXIII/279/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFUXXXIII-279-2014.pdf (152,60KB)
XXXIII/280/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFUXXXIII-280-2014.pdf (28,43KB)

Sesja Nr XXXIV z dnia 23-09-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXIV/281/2014 Uchwała w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Rudniki PDFUXXXIV-281-2014.pdf (174,26KB)
XXXIV/282/2014 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach PDFUXXXIV-282-2014.pdf (207,81KB)
XXXIV/283/2014 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach PDFUXXXIV-283-2014.pdf (219,91KB)
XXXIV/284/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUXXXIV-284-2014.pdf (350,32KB)
XXXIV/285/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. PDFUXXXIV-285-2014.pdf (139,27KB)
XXXIV/286/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXIV-286-2014.zip (290,50KB)
XXXIV/287/2014 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis PDFUXXXIV-287-2014.pdf (110,48KB)

Sesja Nr XXXV z dnia 10-11-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXV/288/2014 Uchwała w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki” PDFUXXXV-288-2014.pdf (25,45KB)
XXXV/289/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki PDFUXXXV-289-2014.pdf (25,81KB)
XXXV/290/2014 Uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki PDFUXXXV-290-2014.pdf (24,67KB)
XXXV/291/2014 Uchwała w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych PDFUXXXV-291-2014.pdf (104,83KB)
XXXV/292/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUXXXV-292-2014.pdf (353,42KB)
XXXV/293/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. PDFUXXXV-293-2014.pdf (138,50KB)
XXXV/294/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXV-294-2014.zip (295,35KB)
XXXV/295/2014 Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego z dnia 3 listopada 2014 roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXIV/281/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 roku w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Rudniki PDFUXXXV-295-2014.pdf (26,70KB)

Sesja Nr I z dnia 01-12-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
I/1/2014 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki PDFUI-1-2014.pdf (26,78KB)
I/2/2014 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudniki PDFUI-2-2014.pdf (20,61KB)

Sesja Nr II z dnia 09-12-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
II/3/2014 Uchwała w sprawie w sprawie składów osobowych komisji stałych PDFUII-3-2014.pdf (23,06KB)
II/4/2014 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” PDFUII-4-2014.pdf (352,32KB)
II/5/2014 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. PDFUII-5-2014.pdf (122,15KB)
II/6/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUII-6-2014.zip (293,22KB)
II/7/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
PDFUII-7-2014.pdf (51,03KB)

Sesja Nr III z dnia 30-12-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
III/8/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok PDFUIII-8-2014.pdf (75,43KB)
III/9/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania programu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025” PDFUIII-9-2014.pdf (20,90KB)
III/10/2014 Uchwała w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFUIII-10-2014.pdf (23,82KB)
III/11/2014 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2015 rok PDFUIII-11-2014.pdf (36,03KB)
III/12/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUIII-12-2014.zip (362,29KB)
III/13/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok PDFUIII-13-2014.pdf (3,38MB)
III/14/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 PDFUIII-14-2014.pdf (18,25KB)