Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2012

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2012 09-01-2012 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok PDFZ1-2012.pdf
2.2012 09-01-2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku w Rudnikach PDFZ2-2012.pdf
3.2012 09-01-2012 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości PDFZ3-2012.pdf
4.2012 09-01-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkownia obiektu lodowiska i kompleksu boisk o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Rudnikach PDFZ4-2012.pdf
5.2012 20-01-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ5-2012.pdf
6.2012 20-01-2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Żytniowie PDFZ6-2012.pdf
7.2012 01-02-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ7-2012.pdf
8.2012 06-02-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ8-2012.pdf
9.2012 13-02-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ9-2012.pdf
10.2012 20-02-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ10-2012.pdf
11.2012 23-02-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ11-2012.pdf
12.2012 23-02-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. PDFZ12-2012.pdf
13.2012 27-02-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ13-2012.pdf
14.2012 05-03-2012 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ14-2012.pdf
15.2012 07-03-2012 Zarządzenie w sprawie zawarcia umowy o ustanowienie służebności gruntowych PDFZ15-2012.pdf
16.2012 08-03-2012 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jaworznie Bankowym PDFZ16-2012.pdf
17.2012 20-03-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ17-2012.pdf
18.2012 20-03-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ18-2012.pdf
19.2012 20-03-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ19-2012.pdf
20.2012 20-03-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ20-2012.pdf
21.2012 26-03-2012 Zarządzenie w sprawie przkazania w użyczenie kompostowników PDFZ21-2012.pdf
22.2012 28-03-2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ22-2012.pdf
23.2012 28-03-2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzedu Gminy Rudniki PDFZ23-2012.pdf
24.2012 02-04-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ24-2012.pdf
25.2012 02-04-2012 Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazu uczniów z miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki w Żytniowie PDFZ25-2012.pdf
26.2012 06-04-2012 Zarządzenie  wsprawie wysokości opłat za wynajme sali widowiskowej i innych pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ26-2012.pdf
27.2012 10-04-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwąły w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki. PDFZ27-2012.pdf
28.2012 16-04-2012 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ28-2012.pdf
29.2012 16-04-2012 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ29-2012.pdf
30.2012 16-04-2012 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ30-2012.pdf
31.2012 20-04-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ31-2012.pdf
32.2012 23-04-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ32-2012.pdf
33.2012 26-04-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ33-2012.pdf
34.2012 30-04-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Termomodernizacja oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w Żytniowie". PDFZ34-2012.pdf
35.2012 30-04-2012 Zarządzenie zmianiające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazu uczniów z miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki w Żytniowie PDFZ35-2012.pdf
36.2012 08-05-2012 Zarządzenie w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierownicze stanowiska urzednicze PDFZ36-2012.pdf
37.2012 08-05-2012 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ37-2012.pdf
39.2012 08-05-2012 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ39-2012.pdf
40.2012 08-05-2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ40-2012.pdf
41.2012 08-05-2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ41-2012.pdf
42.2012 08-05-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrekotra jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ42-2012.pdf
43.2012 16-05-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ43-2012.pdf
44.2012 23-05-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ44-2012.pdf
45.2012 01-06-2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze porzetargu nieograniczonego położonej w Żytniowie PDFZ45-2012.pdf
46.2012 06-06-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ46-2012.pdf
47.2012 06-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ47-2012.pdf
48.2012 11-06-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ48-2012.pdf
49.2012 11-06-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ49-2012.pdf
50.2012 22-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ50-2012.pdf
51.2012 22-06-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ51-2012.pdf
52.2012 22-06-2012 Zarządzenie w sprawie zawarcie umowy o ustalenie służebności gruntowych PDFZ52-2012.pdf
53.2012 28-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ53-2012.pdf
54.2012 29-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ54-2012.pdf
55.2012 29-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFZ55-2012.pdf
56.2012 10-07-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ56-2012.pdf
57.2012 11-07-2012 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ57-2012.pdf
58.2012 16-07-2012 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ58-2012.pdf
59.2012 31-07-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ59-2012.pdf
60.2012 31-07-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania sołectwu Łazy nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ60-2012.pdf
61.2012 03-08-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ61-2012.pdf
62.2012 13-08-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ62-2012.pdf
63.2012 22-08-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ63-2012.pdf
64.2012 23-08-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ64-2012.pdf
65.2012 28-08-2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ65-2012.pdf
66.2012 29-08-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ66-2012.pdf
67.2012 04-09-2012 Zarządzenie w sprawie sprostawoania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 64/09 Wójta Gminy Rudniki z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe i za dzierżawione grunty PDFZ67-2012.pdf
68.2012 04-09-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ68-2012.pdf
69.2012 17-09-2012 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznacoznych do sprzedaży, dzierżawy i najmu PDFZ69-2012.pdf
70.2012 17-09-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Nagłośnienie hali sportowej w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach" PDFZ70-2012.pdf
71.2012 20-09-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ71-2012.pdf
72.2012 24-09-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ72-2012.pdf
73.2012 01-10-2012 Zarządzenie wprowadzające zmiany w polityce rachunkowości PDFZ73-2012.pdf
74.2012 01-10-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ74-2012.pdf
75.2012 01-10-2012 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ75-2012.pdf
76.2012 01-10-2012 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ76-2012.pdf
77.2012 09-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ77-2012.pdf
78.2012 10-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ78-2012.pdf
79.2012 10-10-2012 Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 PDFZ79-2012.pdf
80.2012 10-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmiany treści ustanowionej służebności gruntowej PDFZ80-2012.pdf
81.2012 10-10-2012 Zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa PDFZ81-2012.pdf
82.2012 10-10-2012 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ82-2012.pdf
83.2012 24-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ83-2012.pdf
84.2012 25-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ84-2012.pdf
85.2012 25-10-2012 Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do PSP w Dalachowie Punkt Filialny Rudniki PDFZ85-2012.pdf
86.2012 06-11-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ86-2012.pdf
87.2012 08-11-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ87.2012.pdf
88.2012 08-11-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudnikiz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. PDFZ88-2012.pdf
89.2012 12-11-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ89-2012.pdf
90.2012 13-11-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ90-2012.pdf
91.2012 21-11-2012 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji skłądników majątkowych PDFZ91-2012.pdf
92.2012 22-11-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnaia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. PDFZ92-2012.pdf
93.2012 22-11-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji PDFZ93-2012.pdf
94.2012 28-11-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ94-2012.pdf
95.2012 29-11-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ95-2012.pdf
96.2012 03-12-2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Żytniowie PDFZ96-2012.pdf
97.2012 04-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ97-2012.pdf
98.2012 12-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ98-2012.pdf
99.2012 21-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok PDFZ99-2012.pdf
100.2012 21-12-2012 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ100-2012.pdf
101.2012 30-12-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty okreslone w art. 3 ust. 3 ustawy PDFZ101-2012.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2012
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  09-11-2012 19:45
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  05-03-2014 13:18
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 5264
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×