Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2011

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2011 03-01-2011 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok PDFZ1.2011.pdf
2.2011 04-01-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ2.2011.pdf
3.2011 04-01-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania PDFZ3.2011.pdf
4.2011 11-01-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Mirowszczyźnie PDFZ4.2011.pdf
5.2011 14-01-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ5.2011.pdf
6.2011 14-01-2011 Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki PDFZ6.2011.pdf
7.2011 21-01-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy PDFZ7.2011.pdf
8.2011 21-01-2011 Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki PDFZ8.2011.pdf
9.2011 24-01-2011 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ9.2011.pdf
10.2011 24-01-2011 Zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ10.2011.pdf
11.2011 07-02-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ11.2011.pdf
12.2011 08-02-2011 Zarządzenie w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Młynach PDFZ12.2011.pdf
13.2011 08-02-2011 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych PDFZ13.2011.pdf
14.2011 16-02-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ14.2011.pdf
15.2011 21-02-2011 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ15.2011.pdf
16.2011 08-03-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ16.2011.pdf
17.2011 10-03-2011 Zarządzenie w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ17.2011.pdf
18.2011 17-03-2011 Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz przedszkolnej i odpłatności za posiłki PDFZ18.2011.pdf
19.2011 30-03-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy PDFZ19-2011.pdf
20.2011 30-03-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ20.2011.pdf
21.2011 31-03-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ21.2011.pdf
22.2011 31-03-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ22.2011.pdf
23.2011 05-04-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ23.2011.pdf
24.2011 14-04-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ24.2011.pdf
25.2011 15-04-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ25.2011.pdf
26.2011 18-04-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ26.2011.pdf
27.2011 18-04-2011 Zarządzenie zmianiające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ27.2011.pdf
28.2011 18-04-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ28.2011.pdf
29.2011 04-05-2011 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jaworznie Wsi PDFZ29.2011.pdf
30.2011 09-05-2011 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łazach PDFZ30.2011.pdf
31.2011 10-05-2011 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkownia Sołectwu ODCINEK nieruchomości położonych w Odcinku PDFZ31.2011.pdf
32.2011 11-05-2011 Zarządzenie w sprawie zawarcia umowy o ustalenie służebności gruntowych PDFZ32.2011.pdf
33.2011 13-05-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ33.2011.pdf
34.2011 13-05-2011 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ34.2011.pdf
35.2011 18-05-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ35.2011.pdf
36.2011 23-05-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ36.2011.pdf
37.2011 30-05-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ37.2011.pdf
38.2011 31-05-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ38.2011.pdf
39.2011 17-06-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ39.2011.pdf
40.2011 30-06-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ40.2011.pdf
41.2011 30-06-2011 Zarządzenie w sprawie wydzielenia nieruchomości zajętej pod drogę gminną położoną w Jelonkach PDFZ41.2011.pdf
42.2011 08-07-2011 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ42.2011.pdf
43.2011 08-07-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworznie Polesiu PDFZ43.2011.pdf
44.2011 11-07-2011 Zarządzenie w sprawie opracowania Planu operacyjnego Funkcjonowania Gminy Rudniki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny PDFZ44.2011.pdf
44.1.2011 26-07-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ44-1-2011.pdf
45.2011 28-07-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ45.2011.pdf
46.2011 29-07-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ46.2011.pdf
47.2011 29-07-2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie od[płatności korzystania z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ47.2011.pdf
48.2011 29-07-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ48.2011.pdf
49.2011 08-08-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ49.2011.pdf
50.2011 08-08-2011 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ50.2011.pdf
51.2011 10-08-2011 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ51.2011.pdf
52.2011 17-08-2011 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDFZ52.2011.pdf
53.2011 18-08-2011 Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny PDFZ53.2011.pdf
54.2011 18-08-2011 Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny PDFZ54.2011.pdf
55.2011 22-08-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ55.2011.pdf
56.2011 29-08-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ56.2011.pdf
57.2011 09-09-2011 Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego PDFZ57.2011.pdf
58.2011 13-09-2011 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ58.2011.pdf
59.2011 13-09-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworznie Polesiu PDFZ59.2011.pdf
60.2011 13-09-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ60-2011.pdf
61.2011 16-09-2011 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ61-2011.pdf
62.2011 16-09-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ62.2011.pdf
63.2011 19-09-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozliczeń rzeczy pozostawionych na placu budowy przy Szkole Podstawowej w Żytniowie PDFZ63.2011.pdf
64.2011 23-09-2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ64.2011.pdf
65.2011 26-09-2011 Zarządzenie w sprawie wyksięgowania skłądników majątkowych z konta Urzędu Gminy PDFZ65.2011.pdf
66.2011 26-09-2011 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku w Urzędzie Gminy Rudniki PDFZ66.2011.pdf
67.2011 28-09-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i komisji kasacyjnej PDFZ67.2011.pdf
68.2011 28-09-2011 Zarządzenie w sprawie użyczenia lokalu uzytkowego położonego w Rudnikach przy ul. Targowej 2 PDFZ68.2011.pdf
69.2011 28-09-2011 Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami niejawnymi w Urzędzie Gminy Rudniki PDFZ69.2011.pdf
70.2011 06-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ70.2011.pdf
71.2011 06-10-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ71.2011.PDF
73.2011 07-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego PDFZ73.2011.PDF
74.2011 07-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego indywidualncyh przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i wyceny tych oczyszczalni celem sprzedaży PDFZ74.2011.PDF
75.2011 13-10-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ75.2011.PDF
76.2011 13-10-2011 Zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne PDFZ76.2011.pdf
77.2011 13-10-2011 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowch przeznaczonych do wynajęcia PDFZ77.2011.pdf
78.2011 13-10-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celi zniszczenia rzeczy PDFZ78.2011.pdf
79.2011 17-10-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ79.2011.pdf
80.2011 24-10-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ80.2011.pdf
81.2011 24-10-2011 Zarządzenie w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ81.2011.pdf
82.2011 24-10-2011 Zarządzenie w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ82.2011.pdf
83.2011 24-10-2011 Zarządzenie w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ83.2011.pdf
84.2011 24-10-2011 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Młynach PDFZ84.2011.pdf
85.2011 24-10-2011 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Młynach PDFZ85.2011.pdf
86.2011 03-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ86.2011.pdf
87.2011 09-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ87.2011.pdf
88.2011 09-11-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Żytniowie PDFZ88.2011.pdf
89.2011 09-11-2011 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworznie Polesiu PDFZ89.2011.pdf
90.2011 09-11-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ90.2011.pdf
91.2011 17-11-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ91.2011.pdf
92.2011 17-11-2011 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ92.2011.pdf
93.2011 23-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ93.2011.pdf
94.2011 28-11-2011 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji wniosków oraz określenia wzoru wniosku o dotację oraz wzoru wniosku o przekazanie dotacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFZ94.2011.pdf
95.2011 28-11-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ95.2011.pdf
96.2011 30-11-2011 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ96.2011.pdf
97.2011 02-12-2011 Zarządzenie w sprawie zawarcia umowy o ustanowienie służebności gruntowej PDFZ97.2011.pdf
98.2011 02-12-2011 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. PDFZ98.2011.pdf
99.2011 02-12-2011 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ99.2011.pdf
100.2011 14-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ100-2011.pdf
101.2011 14-12-2011 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz przedszkolnej i odpłatności za posiłki PDFZ101.2011.pdf
102.2011 14-12-2011 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień na rzecz placówek oświatowych PDFZ102.2011.pdf
103.2011 27-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ103.2011.pdf
104.2011 28-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ104.2011.pdf
105.2011 30-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok PDFZ105.2011.pdf
106.2011 30-12-2011 Zarządzenie w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFZ106.2011.pdf
107.2011 30-12-2011 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy PDFZ107.2011.pdf
108.2011 30-12-2011 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji w ramach programu "Radosna Szkoła" PDFZ108.2011.pdf
109.2011 30-12-2011 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji Termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie PDFZ109.2011.pdf
110.2011 30-12-2011 W sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań PDFZ110.2011.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2011
  przez: Grzegorz Sychla
 • opublikowano:
  13-09-2011 13:49
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  11-03-2014 13:30
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 5234
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×