Kompetencje Wójta

Kompetencje Wójta określają art 30, 31, 31a i 31b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), którego treść cytujemy poniżej:

"(...)
Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
(...)"

 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 30-01-2009 14:18
 • Data wytworzenia: 30-01-2009
 • Ilość wyświetleń: 8731
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/928/1025/kompetencje-wojta.html
 • Opublikował: Grzegorz Sychla, data publikacji: 30-01-2009 14:18
 • Data wytworzenia: 30-01-2009
 • Ilość wyświetleń: 8731
 • Link do strony: http://bip.rudniki.pl/928/1025/kompetencje-wojta.html
 • Data publikacji: 30-01-2009 14:18 przez: Grzegorz Sychla
 • Data wytworzenia: 30-01-2009
 • Ilość wyświetleń: 8731
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A

 

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl