Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Rudniki, dnia 28.01.2021r

OŚZP.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

O PONOWNYM ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA

Rozbudowie zakładu i uruchomienie cynkowni ogniowej” w Rudnikach ul. Biegańskiego 7 na działkach nr ew. gr. 11/19, 9/22, 9/23, 9/24 k.m. 3 obręb Rudniki.

Działając na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 34-37 w związku z art. 74 ust. 1 pkt 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) art. 7, 77 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości

informację o PONOWNYM przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu i uruchomieniu cynkowni ogniowej” w Rudnikach ul. Biegańskiego 7 na działkach nr ew. gr. 11/19, 9/22, 9/23, 9/24 k.m. 3 obręb Rudniki, w związku z  aneksem  Inwestora z dnia 25.01.2021r do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 03.11.2020r. przez Inwestora: Waldemara Zacha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MOTOMIND” spółka cywilna ul. Częstochowska 66, 46-325 Rudniki, Mariannę Zacha prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „MOTOMIND” spółka cywilna ul. Częstochowska 66, 46-325 Rudniki.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) tj. mogących zawsze znacząco  oddziaływać na środowisko o których mowa w § 2 ust 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 Przedsięwzięcie wymienione jest również w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.(Dz.U. 2014r. poz. 1169 ze zm.)

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Rudniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, Marszałek Województwa Opolskiego.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Rudniki zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy ( w tym wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu na środowisko, uzupełnieniami raportu, aneksem do raportu), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, pok. nr 6/parter/ w godzinach pracy urzędu.

 

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 29.01.2021r. do dnia 01.03.2021r.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46 325 Rudniki,
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, 46 325 Rudniki,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póź. zm) na adres poczty elektronicznej:
 • poprzez ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej)

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Rudniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia w Rudnikach.


                                                                                                                                                    Wójt
                                                                                                                                      /-/ Grzegorz Domański