Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Rudniki,2021-01-20

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rudniki

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących  projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021-2024 oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Rudniki

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy Rudniki wniosków, uwag i opinii do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021-2024 oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Rudniki

Konsultacje przeprowadza się w okresie od 01.02.2021 r. do 15.02.2021 r. w formie formularzy, w tym internetowych, umożliwiających wyrażenie opinii poprzez złożenie pisemnych uwag.

Projekt „Programu” oraz „Planu” udostępnia się w Urzędzie Gminy w Rudnikach (ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki – pok. nr 3) oraz na stronach internetowych https://rudniki.pl/9/moje-rudniki.html oraz http://bip.rudniki.pl/1592/1223/konsultacje-spoleczne.html w terminie konsultacji społecznych.

  1. Uwagi mieszkańcy zgłaszają pisemnie na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia w terminie określonym w § 1 ust. 2.
  2. Formularz konsultacyjny udostępniony zostanie w Urzędzie Gminy w Rudnikach
    (ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki – pok. nr 3 oraz na stronach internetowych i w terminie konsultacji społecznych.
  3. Formularz można składać osobiści w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach,
    za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki lub przesłać w formie elektronicznej na adres: .
  4. Formularze dostarczone po terminie wskazanym w § 1 ust. 2 (decyduje data wpływu
    do urzędu) nie będą brane pod uwagę.

Do przeprowadzenia konsultacji powołana została komisja.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudnikach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

Wójt
/-/ Grzegorz Domański

Załączniki:
PDFZ155-2020.pdf
DOCXFormularz konsultacyjny.docx